Tag Archives: klimatická změna

Vědci identifikovali topoly odolné vůči suchu

Významným úkolem lesnické vědy v současnosti je nalezení jedinců lesních dřevin odolných vůči suchu, a to v rámci jednotlivých druhů a jejich populací. Mezi jedinci jednoho druhu domácích dřevin, ať už jde o smrk, jedli, buk, topol, lípu či jiné, existují významné rozdíly ve schopnosti snášet sucho. Proto je nezbytné najít způsob, jak jedince vykazující toleranci k podmínkám sucha identifikovat. Vědci usilovně hledají geny, které řídí strategii stromů při reakci na stres suchem.

Jak připravit lesy na klimatickou změnu? FSC ČR představuje nový lesnický manuál.

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci loňského roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských a obecních lesů, který přehledně ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením negativních projevů spojených s klimatickou změnou a tím, jak je možné využít přírodě blízkých lesnických metod ke zmírnění jejich dopadu na české lesy. Celková plocha FSC certifikovaných lesů v České republice na konci roku 2020 činila 122 641 hektarů.

Lesní hospodáři potřebují seriózní scénáře a prognózy klimatických změn

Vlastníci lesů, správci, lesní hospodáři i úředníci státní správy lesů potřebují pro dlouhodobé, koncepční, strategické plánování, jak v budoucnosti pečovat o naše lesy, spolehlivé prognostické nástroje klimatických změn. Dopady klimatické změny na lesní ekosystémy jsou a budou regionálně velmi proměnné, a proto adaptační opatření musí být výsledkem dlouhodobého strukturovaného plánování, počínaje úrovní přírodních lesních oblastí až po jednotlivé porosty.

SmrkovA� lesy KruA?nA?ch hor ze vA?ech A?hlA?. VyA?la mezioborovA? kniha o hodnocenA� jejich stavu

A?eskA? geografickA? spoleA?nost vydala v edici Geographica monografii, zamA�A�enou na hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrkovA?ch lesA? rA?znA?mi metodami spolu s uvedenA?mi pA�A�padovA?mi studiemi z KruA?nA?ch hor v letech 1998 - 2013.A�Kniha pA�edstavuje teoretickA� a metodickA� zA?klady hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrku ztepilA�ho a dA�evin obecnA� a vA?sledky dlouhodobA�ho vA?zkumu tA?mu z PA�A�rodovA�deckA� fakulty UK vedenA�ho prof. Janou Albrechtovou z Katedry experimentA?lnA� biologie rostlin ve spoluprA?ci s LuciA� Kupkovou z Katedry aplikovanA� geoinformatiky a kartografie. Kniha zahrnuje dlouhodobA? vA?zkum v rA?mci A�ady projektA? ve spoluprA?ci s NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA. Na knize dA?le spolupracovali odbornA�ci z Akademie vA�d A?R, A?eskA� geologickA� sluA?by, Agentury ochrany pA�A�rody a krajiny a VA?zkumnA�ho A?stavu lesnA�ho hospodA?A�stvA� a myslivosti, v. v. i.A�

Využití dubů pro větší stabilitu lesů

Strnady – 6. března 2018 – Duby v sobě skrývají vysoký potenciál, který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se klimatických podmínkách. Dubové porosty tvoří nedílnou součást původní dřevinné skladby lesů v České republice a jsou přirozeně adaptovány na teplejší a sušší podmínky nižších vegetačních stupňů.