Tag Archives: klimatická změna

Lesní hospodáři potřebují seriózní scénáře a prognózy klimatických změn

Vlastníci lesů, správci, lesní hospodáři i úředníci státní správy lesů potřebují pro dlouhodobé, koncepční, strategické plánování, jak v budoucnosti pečovat o naše lesy, spolehlivé prognostické nástroje klimatických změn. Dopady klimatické změny na lesní ekosystémy jsou a budou regionálně velmi proměnné, a proto adaptační opatření musí být výsledkem dlouhodobého strukturovaného plánování, počínaje úrovní přírodních lesních oblastí až po jednotlivé porosty.

SmrkovA� lesy KruA?nA?ch hor ze vA?ech A?hlA?. VyA?la mezioborovA? kniha o hodnocenA� jejich stavu

A?eskA? geografickA? spoleA?nost vydala v edici Geographica monografii, zamA�A�enou na hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrkovA?ch lesA? rA?znA?mi metodami spolu s uvedenA?mi pA�A�padovA?mi studiemi z KruA?nA?ch hor v letech 1998 - 2013.A�Kniha pA�edstavuje teoretickA� a metodickA� zA?klady hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrku ztepilA�ho a dA�evin obecnA� a vA?sledky dlouhodobA�ho vA?zkumu tA?mu z PA�A�rodovA�deckA� fakulty UK vedenA�ho prof. Janou Albrechtovou z Katedry experimentA?lnA� biologie rostlin ve spoluprA?ci s LuciA� Kupkovou z Katedry aplikovanA� geoinformatiky a kartografie. Kniha zahrnuje dlouhodobA? vA?zkum v rA?mci A�ady projektA? ve spoluprA?ci s NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA. Na knize dA?le spolupracovali odbornA�ci z Akademie vA�d A?R, A?eskA� geologickA� sluA?by, Agentury ochrany pA�A�rody a krajiny a VA?zkumnA�ho A?stavu lesnA�ho hospodA?A�stvA� a myslivosti, v. v. i.A�

Využití dubů pro větší stabilitu lesů

Strnady – 6. března 2018 – Duby v sobě skrývají vysoký potenciál, který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se klimatických podmínkách. Dubové porosty tvoří nedílnou součást původní dřevinné skladby lesů v České republice a jsou přirozeně adaptovány na teplejší a sušší podmínky nižších vegetačních stupňů. 

Borovice pokroucená je dřevinou do nepohody i u nás, ale záleží, odkud pochází

Strnady – 15. listopadu 2017 – Borovice pokroucená patří k introdukovaným (dovezeným, v České republice nepůvodním) dřevinám, které jsou na pokusných plochách výzkumně testovány, zda se mohou pěstovat i v našich podmínkách. V důsledku klimatických změn již není důvodem pouze zjišťování, zda introdukované dřeviny zvýší produkci lesů, ale zda budou dostatečně odolné v měnících se podmínkách prostředí.

Změna klimatu jako kulturní, nikoliv vědecký problém?

„Debata o klimatické změně ve Spojených státech (a kdekoliv jinde) nespočívá ve sporech o modely oxidu uhličitého a skleníkových plynů; týká se protikladných kulturních hodnot a světových názorů, skrze něž se na vědecké poznatky díváme.“ Tato slova pocházejí z pera Andrewa J. Hoffmana, autora poutavé knížky Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně. Americký profesor udržitelného podnikání na Michiganské univerzitě se v ní věnuje rétorické válce o klimatické změně.