Kalendář událostí

Mezinárodní den lesů

21.3.2019

Dne 21. března slavíme Mezinárodní den lesů!

Mezinárodní den lesů byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013.

Hlavním účelem jeho vyhlášení bylo zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů.

Podrobnosti v angličtine na stránkách FAO – International Day of Forests

Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019

16.4.2019
8.3016.30

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesní ochranná služba
pořádá celostátní seminář s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019:
Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě

16. dubna 2019

Průhonice
Vzdělávací a informační centrum Floret

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu
škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2018 a s jejich předpokládaným stavem v roce 2019. Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa na Slovensku a v Polsku.
Druhá část semináře bude zaměřena na téma „Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě“. K tomuto tématu budou předneseny odborné
referáty z oblastí Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Slovenska a Česka.
Seminář je určen především vlastníkům lesa, provozním pracovníkům v ochraně lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Více informací a přihláška: http://www.vulhm.cz

Seminář: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování

25.4.2019
9.0015.30

Pěstování introdukovaných dřevin zůstane spíše méně významnou oblastí lesního hospodářství v České republice, nicméně jeho význam může vzrůst ze dvou důvodů: (1) klimatické změny a extrémy mohou významně limitovat druhy domácí, (2) současné odumírání smrku bude vyžadovat jeho náhradu jinými dřevinami, introdukované druhy pak mohou představovat alespoň částečné řešení. Cílem odborné akce je shrnout nejnovější poznatky o možném přínosu a rizicích většího uplatnění geograficky nepůvodních dřevin v podmínkách České republiky. Semináři se dále podrobněji zaměří na několik introdukovaných druhů, kterým byla prozatím věnována menší pozornost lesnického výzkumu. Z hlediska klimatické změny produkčně zajímavou náhradou za domácí borovici v problémových podmínkách je uvažováno s borovicí pokroucenou. Dále se jedná o trnovník akát, naši nejrozšířenější exotu, o dub červený, o který roste v posledním období zájem či o jedli obrovskou, patřící v českých podmínkách k nejproduktivnějším dřevinám.

Seminář se uskuteční ve šlechtitelské stanici Truba

Více informací o semináři a přihlášku najdete zde: http://www.cesles.cz/odborne-akce/seminar/introdukovane-dreviny-potencial-a-rizika-jejich-pestovani

Národní výstava myslivosti

12.5.2019
13.5.2019
14.5.2019
15.5.2019

Národní výstava myslivosti se v roce 2019 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.

více informací: https://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/