Category Archives: Výzkum

Zalesňování zlepšuje kvalitu zemědělské půdy

Krajina střední Evropy je tradičně rozdělována na zemědělskou půdu a les. Vzájemné zastoupení ploch se historicky měnilo, přičemž hlavním trendem bylo snižování plochy lesa. V posledních letech však dochází i k zalesňování zemědělské půdy, což má vliv na změnu její kvality a vlastností i obyvatelnosti pro různé organismy. Vědci například zjistili, že na zalesněné původně zemědělské lokalitě ve věku 24 let již dochází k tvorbě velmi kvalitních vodostabilních půd vlivem lesního porostu.

Lesy poškozuje kromě kůrovce také vítr a sucho

Vedle biotických škůdců (brouků a hub) poškozují lesy také abiotické vlivy, především vítr a sucho, které úzce souvisejí s průběhem počasí během roku a především jeho extrémními výkyvy. V roce 2022 při porovnání s rokem 2021 stouply v lesích škody větrem o 30 % a škody suchem poklesly o 14 %.

Mohou mít na odumírání borovic vliv i původně neškodné saprofytické houby?

V posledních dvaceti letech došlo k prudkému nárůstu odumírání borových porostů iniciovaného stresem ze sucha v mnoha zemích Evropy. Dlouhodobé sucho totiž vede k rozvoji řady biotických škodlivých činitelů a snížení odolnosti dřevin vůči nim. V současné době se objevují nové škodlivé druhy a dříve neškodné druhy se začínají projevovat agresivně.

Kůrovcová kalamita 2. rokem pozvolna ustupuje

Lesníci v roce 2022 zaznamenali další pozvolný ústup kůrovcové kalamity. V loňském roce byl vykázán meziroční pokles objemu celkového (abiotického a biotického) poškození přibližně o jednu čtvrtinu. Objem nahodilých těžeb po přepočtu na celou rozlohu tuzemských lesů po čtyřech letech konečně nepřekračuje odvozený roční etát.

Kolik vody dodávají lesy v době klimatického sucha

Vodohospodářský význam lesů v zemědělsko-lesní krajině je nezastupitelný a je veřejným zájmem ho udržet. Tvrdí se, že v delších obdobích bez deště převládá odtok z lesů nad odtoky ze sousedních zemědělských kultur a ostatních ploch. Tato období se považují za období klimatického sucha.