Péče o Pálavu v roce 2020

Návštěvníci Pálavy při svých vycházkách často míjejí posečené louky nebo pasoucí se ovečky a možná to berou jako samozřejmost. Doby, kdy lidé chovali hospodářská zvířata pro svoji potřebu, po větší část roku je vyháněli na pastvu a v létě pro ně sušili seno na zimu, jsou však již dávno pryč. To, že na Pálavě máme tak nesmírně pestrou květenu, je právě výsledkem tradičního hospodaření na malých plochách, sahajícího hluboko do minulosti. Současné zemědělství se naopak soustředí na velkoplošné hospodaření a přispívá ke snižování počtu druhů v naší krajině.

Abychom si tedy přírodní bohatství udrželi, je nutná adekvátní péče o něj, a to je jedním z hlavních úkolů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jíž je Správa CHKO Pálava součástí. Naše péče se soustředí především na tzv. rezervace, kterých je na Pálavě celkem 16. Neomezujeme se však pouze na ně, ale dle možností se staráme i o některé významnější přírodní prvky v zemědělské krajině.

Stepi: pastva a sečení

Mezi nejcennější pálavská společenstva patří tzv. stepi (stepní trávníky), které se zachovaly především na hůře dostupných místech. Většina péče o tato vzácná společenstva spočívá v jejich ručním sečení (pomocí křovinořezu) a pouze menší část jich je možné pokosit větší technikou (traktor se sekačkou). V loňském roce jsme tak zajistili ruční sečení na 44 ha stepních trávníků nebo jiných travních porostů a strojní sečení na dalších 8 ha. Největší rozloha sečených ploch připadala na rezervace Děvín, Tabulová a Křivé jezero.

Vedle sečení je dalším důležitým typem údržby stepí pastva. V minulosti se v podstatě na každém z pálavských kopců, ale i na kdejaké mezi, pásla hospodářská zvířata. Dnes se pastvu pomalu snažíme vracet všude tam, kam patří, a proto se v loňském roce pásly ovečky nebo kozy například na Tabulové, Děvíně, Kočičím kameni nebo na Svatém kopečku. Koně pak spásali louky na Tabulové, Křivém jezeře nebo již tradičně na Slanisku u Nesytu. Celkem se zvířata pásla na více než 43 hektarech.

Kromě výše uvedených opatření bylo v minulém roce zatravněno nebo obhospodařováno úhorováním více než 6 ha bývalých polí, což mimo jiné přispívá ke zlepšení vodního režimu v oblasti.

Prosvětlujeme a vyřezáváme

Na místech, o která se po delší dobu nikdo nestará, dochází k samovolnému zarůstání dřevinami. Někde to může být ku prospěchu, ale tam, kde tím dochází k zániku populací vzácných rostlin a na ně vázaných živočichů, je nutné občas stromy a keře vyřezat nebo porosty dřevin prosvětlit. Takto bylo v minulém roce na celé Pálavě ošetřeno 3,5 ha ploch.

Většinou se jednalo o vyřezání menších zarostlých enkláv nebo zásahy spojené se zprůchodněním některých turistických stezek jako například na západní straně Svatého kopečku. Zde byl na podzim výrazně rozšířen takřka zarostlý chodník nad ulicí 1. května a naproti lavičkám byly obnoveny průhledy na Mikulov. Z takového zásahu budou profitovat nejen návštěvníci, ale i světlomilné rostliny a ty druhy hmyzu, které jsou vázány na osluněné stromy.

Stromy do krajiny

V roce 2020 bylo jednou z priorit rozpočtu MŽP sázení stromů a keřů (zejména v zemědělské krajině), a proto jsme mohli více než v minulosti podpořit výsadby ovocných i neovocných dřevin do krajiny, na které se v minulosti nedostávalo. Správa CHKO Pálava tak mohla uhradit vysazení 272 ks stromů. V rámci těchto výsadeb vznikly např. dvě nové aleje v Milovicích, byly vysazeny stromy v Klentnici, Perné nebo v Horních Věstonicích. V k. ú. Mikulov byla vysazena švestková alej naproti pískovně pod Mušlovem. Byla také dosazena hrušňová alej za cihelnou, která prošla během roku 2020 revitalizací spočívající ve zdravotním řezu starých hrušní a vyřezání náletu.

Různým způsobem bylo také ošetřeno více než 400 ks vzrostlých stromů (bezpečnostní nebo zdravotní ořezy, redukce korun, bezpečnostní vazby atd.).

…pořád to není všechno

Podařilo se rovněž zlikvidovat cca 100 m3 nelegálních skládek. Na Děvíne jsme na jaře s výraznou pomocí zahraničních dobrovolníků vytrhali nebezpečně se šířící boryt barvířský na více než 15 ha.

Samostatnou kapitolou naší práce je pak péče o tzv. návštěvnickou infrastrukturu, v rámci níž bylo instalováno v rezervacích několik nových informačních panelů, vybudována nová zábradlí nebo opraveny některé turistické chodníky.

Správa CHKO Pálava má na starosti i řadu dalších území mimo Pálavu. Jsou to například Lednické rybníky, Rendez-vous, Dunajovické kopce nebo rezervace na Soutoku. I zde jsme zajišťovali obdobnou péči.

Protože péče o přírodu je nikdy nekončící proces, budeme i v tomto roce pokračovat v obhospodařování cenných lokalit, které hostí v mnoha případech nejvýznamnější populace vzácných druhů v rámci celé republiky. Mimo běžnou péči pak připravujeme na jaře například kompletní výměnu panelů naučné stezky Turold, jejíž obsah byl v roce 2020 zcela přepracován, a nově koncipovaná stezka tak umožní návštěvníkům mnohem poutavější a srozumitelnější formou nahlédnout do historie i současnosti tohoto krasového území, které je oblíbeným cílem vycházek obyvatel Mikulova.

Naprostou většinu výše uvedených opatření pro nás realizují smluvní partneři (např. firmy na údržbu zeleně, zemědělci, myslivci nebo lesníci) a je hrazena ze státního rozpočtu, pouze malou část prací realizujeme vlastními silami nebo s pomocí dobrovolníků. V roce 2020 bylo na péči o přírodu v námi spravovaném území vynaloženo cca 4,8 mil Kč.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali všem, kteří se na péči o přírodu Pálavy a okolí podíleli, ať už to byli naši smluvní partneři, dobrovolníci z různých spolků nebo ti, kdo udělali cokoliv užitečného pro přírodu, aniž bychom to tušili.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/