Lesníci s vědci vyvíjejí modifikovanou metodu síjí lesních dřevin, aby mohli v Brdech obnovovat les na pyrotechnicky zatížených lokalitách

Vojenské lesy a statky letos na podzim a příští rok na jaře obnoví 80 hektarů brdských lesů zasažených kalamitou místo klasické výsadby sazenic modifikovanou metodou formou výsevu semen lesních dřevin, na které spolupracují s vědci z Výzkumné stanice v Opočně (Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.). Experimentální síje lesníci využijí v lokalitách, které neprošly hloubkovou očistou od nevybuchlé munice a věří, že se jim podaří vyvinout novou certifikovanou metodu pro velkoplošnou obnovu lesů na holinách s pyrotechnickou zátěží.

Kůrovcová kalamita, která v chráněné krajinné oblasti Brdy „předběhla“ postup hloubkové pyrotechnické asanace tohoto bývalého vojenského újezdu, jenž byl zrušen před pěti lety, donutila lesníky VLS hledat alternativní metody, jak obnovovat lesy zničené tímto škůdcem. Dominantní metodou zalesňování ve všech zemích střední Evropy je totiž výsadba sazenic lesních dřevin, kterou ale státní podnik vyhodnotil jako rizikovou.

„Zatímco při kalamitních těžbách napadených stromů využíváme v lokalitách s pyrotechnickou zátěží harvestory a vyvážecí soupravy, kde nedochází k zásahu do hloubky půdy a pracovníci jsou navíc poměrně dobře chráněni v kabinách těchto strojů, u výsadby zasahujeme do hloubky několika desítek centimetrů a pracovníci nejsou nijak chráněni. Při dodržení minimálních počtů sazenic, kdy je potřeba na každý hektar zasadit v průměru šest tisíc sazenic, by se jednalo na těchto nebezpečných holinách o nepřijatelné riziko,“ vysvětlil výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Proto lesníci VLS připravili ve spolupráci s vědci z VS Opočno metodu modifikovanou pro obnovu kalamitních holin, kdy budou na holinách v rizikových lokalitách vysévat směs semen lesních dřevin s pískem.

„Půjde o směs semen osiky, jeřábu, břízy, borovice a smrku, kterou budeme vysévat na plošky o rozměru asi 50 x 50 cm. Na obnovu každého hektaru bude potřeba dva a půl tisíce takovýchto plošek. Věříme, že touto metodou doplněnou přirozenou obnovou se nám podaří na holinách po kalamitních těžbách vypěstovat druhově pestré a prostorově různorodé lesy,“ řekl ředitel VLS Petr Král.

Obnova lesů síjemi se využívá ve skandinávských zemích, z jejichž zkušeností lesníci VLS s výzkumníky částečně vycházejí. Nyní se tuto metodu budou snažit co nejlépe adaptovat na české klimatické poměry.

„Síje není neznámým způsobem obnovy lesa, ale neobvyklý a dosud nesrovnatelný je její plošný rozsah. V našich klimatických podmínkách je to novinka. Budeme zkoušet několik variant směsí semen a také hledat nejvhodnější načasování pro síje na podzim a na jaře. Věříme, že se nám podaří s partnery z výzkumného ústavu vyvinout novou certifikovanou metodu pro obnovu porostů na holinách s pyrotechnickou zátěží,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Zdroj: https://www.vls.cz/

Ilustrační foto: lesy v Brdech, archiv VÚLHM