Vlastníci lesů žádají ministra zemědělství o pomoc

Zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR předali otevřený dopis ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi, v němž žádají o pomoc a finanční podporu při zvládání následků kůrovcové kalamity. V dopise apelují na ministra, aby se všemi silami zasadil o podporu a posílení lesnického sektoru a odmítl požadavky Ministerstva životního prostředí při tvorbě lesnické legislativy, aktuálně vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů  Zde je dopis v plném znění: 

Vážený pane ministře,

tisíce vlastníků lesů v České republice upínají svou pozornost na Vaše kroky při řešení dopadů sucha a následné kůrovcové kalamity na lesní majetky, jak v rovině finanční pomoci vlastníkům lesů, tak v oblasti legislativní.

Sucho a následná kůrovcová kalamita vedou vlastníky lesů do vážných ekonomických problémů, hrozí kolaps celého nestátního lesnictví, přijetí efektivních a účinných opatření ztěžuje trojkolejnost státní správy lesů a partikulární zájmy resortů životního prostředí a průmyslu. Vesměs všechny předchozí vlády České republiky význam lesního hospodářství marginalizovaly, snižovaly objem finančních prostředků na jeho podporu a pozici i v rámci samotného Ministerstva zemědělství ve prospěch jiných oblastí. V současné krizové situaci se naplno ukazuje, jak taková politika lesní hospodářství poškozuje. Trvale udržitelné hospodaření v lesích je postaveno na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním, které musí být v rovnováze. Pokud tomu tak není, dochází k ohrožení jeho samotné podstaty.

Vážený pane ministře, obracíme se proto na Vás s žádostí, abyste vládě ČR i Poslanecké sněmovně předložil požadavek na odpovídající navýšení rozpočtových prostředků Vašemu resortu pro vlastníky lesů na úhradu ztráty zpeněžení kůrovcové dřevní hmoty, kterou odhadujeme u nestátních lesů na cca 5-6 miliard korun. Bez pomoci státu budou vlastníci nestátních lesů nuceni rezignovat na boj s kůrovcem, jejich firmy čeká likvidace, zaměstnance propouštění a lesní majetky ekologická katastrofa s výrazným omezením zejména hydrické, klimatické a rekreační funkce lesů, které pocítí celá společnost.

Vážený pane ministře, jsme si vědomi toho, že přijetí některých účinných opatření pro řešení současné rozsáhlé kalamitní situace v lesích např. zajištění dostatečného počtu vagónů a  plynulé přepravy vytěženého kůrovcového dříví, urychlení víz pro zahraniční pracovníky, zajištění dotačních titulů na opravu infrastruktury pro obce či zpracovatelské provozy nebo energetického využití kůrovcového dříví nelze zajistit v rámci kompetencí Ministerstva zemědělství. Na základě praktických zkušeností našich členů musíme bohužel konstatovat, že přísliby zástupců jednotlivých resortů na kulatých stolech nejsou naplňovány. Obracíme se proto na Vás se žádostí, abyste inicioval přijetí rozhodnutí na vládní úrovni, které by zainteresovaným resortům (ministerstvo financí, průmyslu a obchodu, životního prostředí, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj či dopravy ev. další) v této výjimečné situaci uložilo realizaci opatření, po kterých volá celý lesnický sektor.

Za nepřijatelný považujeme nátlak Ministerstva životního prostředí a nevládních organizací vedený na Váš resort ve snaze prosadit neúměrné požadavky do návrhu novelizované vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Snahy o direktivní zavedení povinného podílu tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, který by v hospodářských lesích měl údajně dosáhnout 60, 80 a místy až 100 %, nemají v lesnické legislativě členských zemí Evropské unie obdoby. Takové návrhy nepřípustně omezují právo na svobodné nakládání s majetkem a vedou k likvidaci ekonomického pilíře, který je nedílnou součástí trvale udržitelného hospodaření v lesích. Rychlá změna dřevinné skladby našich lesů je nerealistická, a to nejen z hlediska nedostatku vhodného osiva a sadby, ale také s ohledem na finanční náročnost založení listnatých porostů a následnou péči o ně. Například u buku jsou tyto náklady třikrát vyšší než u smrku. Vlastníci lesů nechtějí sázet jenom smrky, což ostatně dokládají údaje ze Zelené zprávy – smrk je zastoupen při umělé obnově za období  2000-2017 cca 43 %, stejný podíl mají tzv. meliorační a zpevňující dřeviny. Snaha vlastníků lesů sázet alespoň část ekonomických dřevin je oprávněná, veřejnosti je ale prezentována jako nemravná. Je však stát připraven na to, že pak bude muset, dosud víceméně samofinancovatelné lesní hospodářství, významněji dotovat?

Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás požádat, abyste se všemi silami zasadil o podporu a posílení lesnického sektoru a odmítl neúměrné požadavky MŽP a jím placených nevládních organizací při tvorbě lesnické legislativy, aktuálně právě u zmíněné vyhlášky č. 83/1996 Sb.

S úctou

Ing. František Kučera
předseda SVOL

Foto kalamitní situace na Bruntálsku: Archiv VÚLHM