Vědecké poznatky z metodik mohou lesníci využít při své práci

V ediční řadě Lesnický průvodce vyšly nové odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe.

Certifikované metodiky, které vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., jsou návodem pro majitele lesa a lesní hospodáře, jak nejlépe využít vědecké poznatky v praktické činnosti, a to v nejrůznějších lesnických oborech.

Metodika č. 5/2017 popisuje efektivní způsob reprodukce topolu šedého a jak lze postupy využít například pro zachování a reprodukci cenných genotypů. Metodika č. 6/2017 představuje práci s mobilní hydraulickým navijákem při vyklizování dříví.  

Domácí druhy topolů jsou v  lesních ekosystémech nenahraditelné z hlediska lesního hospodářství, neboť tvoří hlavní složku stromového patra lužních lesů. Topol šedý  z čeledi vrbovitých
je spontánní kříženec topolu bílého  a topolu osiky. Cílem metodiky je popsání efektivního způsobu vegetativní reprodukce topolu šedého s využitím biotechnologických postupů in
vitro organogeneze. Uvedené standardizované postupy lze využít např. pro zachování a reprodukci cenných genotypů s vysokou produkční schopností, nacházejících se v lužních lesích na lokalitě Dyjákovice (revír Jaroslavice, LS Znojmo).

Technologie vyklizování dříví závisí na více faktorech, z nichž mezi nejdůležitější patří charakter transportovaného dříví a terénní podmínky. Cílem metodiky je představit sestavu hydraulického navijáku a pohonné jednotky, charakterizovat její využití při vyklizování a posoudit ekonomické náklady.

Certifikované metodiky vydává Lesnické informační centrum VÚLHM. Napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň
a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství.

Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům. Jsou dostupné on-line na adrese http://www.vulhm.cz/lesnicky_pruvodce.

Zájemci mohou požádat také o zaslání tištěné formy, a to na e-mailové adrese knihovna@vulhm.cz.