Tag Archives: výsadba buku

Lesníci vylepšují druhovou skladbu brdských hvozdů

Přes 58 tisíc kusů sazenic vysázeli v uplynulém období lesní hospodáři z Arcibiskupství pražského a Vojenských lesů a statků.  Mezi vysazovanými dřevinami byly buk lesní, jedle bělokorá, jilm horský a javor klen. Výsadby byly situovány mimo jiné do maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Brdy, například přírodní památky Třemešný vrch a přírodní rezervace Na Skalách a dále do I. a II. zóny ochrany či jejich blízkosti, třeba na svazích vrchů Třemšín, Nahořov, Praha, Klobouček nebo Beran.

Ze školky rovnou do lesa, aneb zajímavý experiment se sazenicemi buku na slunci i ve stínu

Buk lesní je používán pro obnovu lesa na holinách i v podsadbách. Podle umístění se poté liší ekologické podmínky, které se mohou výrazně projevit na odrůstání sadebního materiálu po výsadbě. Významný vliv na růst mladých jedinců má přístup světla a s tím související teplotní a vlhkostní poměry konkrétního stanoviště. Právě působení světelných podmínek na růst semenáčků a sazenic zkoumali vědečtí pracovníci z opočenské výzkumné stanice Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.