Lesníci vylepšují druhovou skladbu brdských hvozdů

Přes 58 tisíc kusů sazenic vysázeli v uplynulém období lesní hospodáři z Arcibiskupství pražského a Vojenských lesů a statků.  Mezi vysazovanými dřevinami byly buk lesní, jedle bělokorá, jilm horský a javor klen. Výsadby byly situovány mimo jiné do maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Brdy, například přírodní památky Třemešný vrch a přírodní rezervace Na Skalách a dále do I. a II. zóny ochrany či jejich blízkosti, třeba na svazích vrchů Třemšín, Nahořov, Praha, Klobouček nebo Beran.

Lesní hospodáři uvedená opatření realizovali na základě podpory z Programu péče o krajinu. Celkem bylo takto vysazeno přes 58 tisíc převážně krytokořenných sazenic na ploše téměř 8 hektarů a dále bylo postaveno 7,5 km oplocenek jako ochrana sazenic proti poškození spárkatou zvěří. Celkové náklady dosáhly výše téměř 2 milióny 300 tisíc korun.

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast má nejvyšší lesnatost ze všech, dosahující asi 85 % celkové rozlohy, zároveň se však jedná o oblast s velmi vysokým podílem nepůvodních kulturních smrčin. Postupná přeměna druhové skladby v lesích s dominantním zastoupením smrku ztepilého alespoň na části celkové výměry v CHKO Brdy a s ní provázaná změna způsobů hospodaření k přírodě bližším je rovněž jedním z nosných témat stávajícího plánu péče s platností do roku 2025. K této problematice uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v závěru roku 2016 seminář s názvem „Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí“. Výstupem ze semináře je sborník příspěvků, který je volně ke stažení zde. Provedená opatření jsou prvním konkrétním opatřením naplňujícím závěry semináře.

Zdroj a foto: Agentura ochrany přírody a krajiny

Další informace o letošní a plánované výsadbě na plochách Vojenských lesů a statků ČR, s. p. najdete zde