Plán Ministerstva zemědělství a Lesů ČR: Vyrovnat nabídku dříví s poptávkou a pokračovat ve zpracování kůrovcového a kalamitního dříví

Jak řešit aktuální problémy s těžbou, zpracováním a prodejem kůrovcového a kalamitního dříví? Plán má Ministerstvo zemědělství v čele s Marianem Jurečkou i Lesy ČR s generálním ředitelem Danielem Szórádem. Vláda ho vzala na vědomí minulý týden.

„Cílem těchto opatření je obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu surového dříví, a vytvořit tak prostor pro zpracování dříví z kůrovcových či živelných kalamit,“ řekl Marian Jurečka.

Krizové scénáře a opatření už přijaly také vlády Bavorska a Rakouska. České Ministerstvo zemědělství v polovině září připravilo prostřednictvím opatření obecné povahy návrh na zákaz veškerých úmyslných těžeb smrku a borovice na celém území ČR. Lesy ČR tyto těžby zastavily již v srpnu. Podnik vyslal v červenci do kalamitních oblastí, zejména na severní Moravě, pomocné těžební síly z vlastních lesních závodů. Ty pomáhají smluvním partnerům se zpracováním kůrovcového a kalamitního dříví. „Naším cílem je maximalizovat zpracování nahodilé těžby,“ uvedl Daniel Szórád.

Na základě usnesení vlády z 25. září také vyzve státní podnik své smluvní partnery k jednání o platnosti stávajících obchodních smluv. „Naší prioritou je pokračovat ve spolupráci. Vzhledem k převisu nabídky dříví nad poptávkou a nízkým cenám kalamitního a kůrovcového dříví však připouštíme možné ukončení smluvních vztahů dohodou. Jednat o tom budeme do 9. října. Pokud dojde k ukončení smlouvy, vyhlásíme okamžitě veřejnou zakázku, abychom nalezli nové smluvní partnery a práce pokračovaly,“ řekl Szórád.  „Během veřejné soutěže budeme zadávat těžby prostřednictvím veřejných aukcí,“ dodal.

Současné problémy v lesnicko-dřevařském sektoru souvisí s dlouhodobým oslabením smrkových porostů suchem, zejména v posledních třech letech, a následným napadením stromů škůdci, především kůrovcem a václavkou. Nejhorší je situace na severní a střední Moravě a ve Slezsku, tedy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Před rokem 2015 se ve státních lesích běžně těžilo 1 až 2,5 milionu m3 kůrovcového dříví. V roce 2016 kůrovci napadli 4,4 milionu m3 smrků a lesníci odhadují, že letos to bude až šest milionů m3 dříví, tedy zhruba polovina ročního objemu jehličnatých těžeb v zemi. Množství kůrovcového dříví v současné době přesahuje reálné možnosti tuzemských zpracovatelských kapacit a má vážné dopady i na trh se dřívím. Výrazný přetlak nabídky dřevní hmoty, celkem 24 milionů m3, nad poptávkou po něm se týká celé střední Evropy, tedy ČR, Rakouska, Německa i Polska. Jde o kůrovcové dříví i to, které v srpnu poškodil silný vítr. Ceny plošně klesají o stovky korun.

Ministr zemědělství Marian Jurečka se s žádostí o přijetí jiných opatření pro likvidaci kalamity v lesích obrátí také na další ministry. „Můžeme vlastníkům lesů i dřevozpracujících podniků nabídnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované ze státního rozpočtu, dále prostředky z Programu rozvoje venkova nebo provozní úvěry Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Další možnosti mají ostatní ministerstva. Jde například o zvýšení sazby na vrácení spotřební daně z minerálních olejů pro subjekty podílející se na odstraňování kalamity, poskytnutí slevy za užití dopravní cesty ve výši sto procent pro vlaky zajišťující odvoz dřeva napadeného kůrovcem či celoplošnou výjimku ze zákazu jízdy některých vozidel, podílejících se na likvidaci následků kalamity,“ uvedl Marian Jurečka.

Více informací, včetně příloh, najdete zde

Zdroj: http://www.eagri.cz

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo https://cz.123rf.com/profile_pancaketom