Kůrovcová situace se nezlepšila. Vlastníkům lesa poradí Lesní ochranná služba

20454293 - damaged environment - forest destroyed by bark beetle

Včas vyhledávat a ošetřit napadané dříví, ve kterém se kůrovci vyvíjí, nebo jej chytat pomocí feromonových lapačů, to jsou hlavní opatření, jak ochránit lesy před dalším napadením tímto kalamitním škůdcem. Ministerstvo zemědělství doporučuje vlastníkům lesů (ti jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat), aby se při zjištění napadení lesních porostů kůrovci neprodleně obraceli na své odborné lesní hospodáře.

Pro lepší informovanost majitelů vydalo MZe leták s názvem „Kůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy!“ Jsou v něm popsány tři hlavní druhy kůrovců, identifikace napadených stromů a zásady ochrany lesních porostů. Letáky budou vlastníkům lesa k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Bezplatný poradenský servis vlastníkům lesa současně poskytne Lesní ochranná služba zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, (los@vulhm.cz, tel.: 257 892 222). Na internetových stránkách Lesní ochranné služby je zároveň možné najít další informace a metodické pokyny k této problematice – www.vulhm.cz/los. Další informace je možno získat také prostřednictvím portálu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/, popř. je možno využít postupů obsažených v normě ČSN 481000 – ochrana lesa proti kůrovcům na smrku.

Ministr Marian Jurečka zároveň udělil záštitu projektu „Kůrovcové info“ (projekt Lesnické práce s.r.o. a Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i.), který je zdrojem informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového v různých nadmořských výškách v různých lokalitách ČR v reálném čase (www.kurovcoveinfo.cz)

Doporučená opatření v ochraně lesa a leták „Kůrovec – vážná hrozba pro vaše lesy“ jsou ke stažení na stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/kurovcova-situace-se-nezlepsila-mze.html

Ilustrační foto: 123 RF

https://cz.123rf.com/profile_ondrej83