Kůrovcová situace bude letos mimořádně nepříznivá

Současná kůrovcová kalamita je svým rozsahem největší v novodobé historii českého lesnictví. Dle prognóz Lesní ochranné služby bude situace s kůrovcem v letošním roce opět značně nepříznivá a vyžaduje mimořádnou aktivitu vlastníků lesů při správě svého majetku. Ministerstvo zemědělství a Lesní ochranná služba proto informují vlastníky lesa, jak se na situaci připravit a pokud možno škodám lýkožroutem předejít. Rizikové oblasti kůrovcové gradace letos budou opět na severní Moravě a také na jihu Čech. 

Povinností vlastníků lesů je provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů. Základem boje s kůrovcem je aktivní vyhledávání kůrovcem napadených stromů a jejich včasná asanace. To samé platí i pro osoby, které skladují napadené dřevo nebo užívají pozemky mimo les, na kterých je napadené dřevo uskladněno.

Základem ochrany lesa proti kůrovcům je aktivní vyhledávání kůrovcových stromů (stromy kůrovcem aktuálně napadené, ale kůrovcem ještě neopuštěné), jejich těžba a včasná asanace (zahubení kůrovce, který se v nich pod kůrou vyvíjí). K obraně proti kůrovci se používají odchytová zařízení, zejména lapáky, tj. úmyslně pokácené stromy, a feromonové lapače.

Při napadení lesa kůrovcem by se měli vlastníci hned obrátit na své odborné lesní hospodáře, popř. na místní orgány státní správy lesů (obecní úřady obcí s rozšířenou působností), kde jim sdělí jméno příslušného odborného lesního hospodáře a jeho kontaktní údaje. Pro lepší informovanost vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s LOS Leták „Kůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy“ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

V něm jsou popsány tři hlavní druhy kůrovců, identifikace napadených stromů a zásady ochrany lesních porostů. Využít je možné i postupů obsažených v normě ČSN 481000 – ochrana lesa proti kůrovcům na smrku.

Bezplatný poradenský servis při řešení problémům s kůrovcem poskytuje vlastníkům lesa Lesní ochranná služba  (LOS) zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (adresa: www.vulhm.cz/los; e-mail: los@vulhm.cz, tel.: 257 892 222). Na internetových stránkách LOS je zároveň možné najít další informace a metodické pokyny.

Ministerstvo financuje odborné lesní hospodáře, kteří majitelům lesů do 50 hektarů zdarma radí, mimo jiné i s postupem proti kůrovci. Ministerstvo také připravuje novelu vyhlášky, která zefektivní postupy proti kůrovci.

Pod záštitou Ministerstva zemědělství je rozvíjen projekt „Kůrovcové info“ (projekt Lesnické práce a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti), který poskytuje informace o průběhu rojení lýkožrouta smrkového i lýkožrouta severského v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky v reálném čase (http://www.kurovcoveinfo.cz/).

Další informace je možno získat prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství.

Kůrovci se začínají rojit podle počasí obvykle od poloviny dubna, ve vyšších polohách později. Před vyrojením kůrovce je obecně nutné zpracovat kůrovcem napadené dříví z loňského roku a případně připravit odchytová zařízení.

Dne 22. 11. 2017 nabylo účinnosti Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ze dne 7. 11. 2017, které nařizuje vlastníkům lesa na území České republiky zpracování těžeb nahodilých (tj. kůrovcem nebo jinak poškozené dříví), vzniklých ke dni účinnosti opatření, do 31. 3. 2018. Plnění nařízení je samozřejmě nutné posuzovat objektivně podle reálných podmínek. V případech, kde dodržení termínu brání objektivní okolnosti (sněhová pokrývka v lesích v horských a podhorských oblastech nebo překrytí původní kalamity později poškozeným dřívím), je nicméně třeba trvat na zpracování nahodilé těžby nejpozději v termínech stanovených právními předpisy, tj. do 31. května v lesích do nadmořské výšky 600 m n. m. a do 30. června v lesích nad 600 m n. m. V těchto termínech je zároveň nutné vytěžit a ošetřit i veškeré pozdější polomy, vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklou do 31. 3. 2018.

Kůrovci se kvůli suchému počasí v roce 2015 přemnožili především na Moravě a ve Slezsku, ale také v jižních Čechách. V roce 2016 začal plošný rozpad smrkových porostů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, na jihozápadní Moravě a v jižních Čechách. V loňském roce se plošná kalamita v Moravskoslezském a Olomouckém a Zlínském kraji rozšířila i do podhůří Jeseníků a Beskyd, pokračovala na jihozápadní Moravě a dále se šířila do podhůří Šumavy a Českého lesa v Jihočeském a v Plzeňském kraji.

V roce 2015 bylo zpracováno více než 2 miliony kubíků smrkového dříví napadeného kůrovci. O rok později to bylo již přes 4 milióny metrů krychlových a v loňském roce bylo zpracováno více než 5,5 milionu kubíků. Ve druhém pololetí loňského roku byly navíc další cca 4 miliony metrů krychlových převážně smrkového dříví poškozeno (vyvráceno nebo zlomeno) větrem, přičemž část těchto polomů může být živnou půdou pro další množení kůrovců. Situace s kůrovcem tak bude v roce 2018 opět značně nepříznivá a bude vyžadovat mimořádnou aktivitu vlastníků lesů při správě svého majetku.

Podle TZ Ministerstva zemědělství, red.

Foto: Chřadnoucí smrky na severní Moravě, archiv VÚLHM