Jan Příhoda: Jaké budou škody v lesích v roce 2019? 40 miliard korun

Ekonomické škody v lesích způsobené zejména dopady sucha a kůrovcovou kalamitou dosáhnou v roce 2019 podle aktuálních analýz CZECH FOREST think tank téměř 40 miliard korun. Nárůst škod proti prvotním odhadům z přelomu roku je způsoben zejména dalším propadem cen dříví a zpřesněním tzv. oceňovací vyhlášky. Existenčních problémy vlastníků lesů se tím ještě prohlubují. Důsledkem ekonomických škod je již často nemožnost financování boje s kalamitou a zalesňování kalamitních ploch.

Škody v lesích

Pro výpočet škod na výnosech a z předčasného smýcení lesních porostů byl využit odhad vycházející z dostupných dat a prognóz s předpokládaným objemem kůrovcem napadeného dříví v roce 2019 na úrovni 30 mil. m3. Dále byla využita reálná data o cenách jehličnatých sortimentů za období leden-září 2019. Z těchto dat byla znaleckým postupem vypočítána částka 36,8 miliardy korun škod na výnosech a z předčasného smýcení porostů. Škody na výnosech jsou oproti předchozímu odhadu vyšší o 3,8 mld. Kč, což je zapříčiněno dalším poklesem cen dříví o 100-150 Kč/m3 dle jednotlivých sortimentů. Ceny jehličnatého dříví se tak v mnoha případech dostávají pod přímé výrobní náklady. Škody z předčasného smýcení jsou oproti loňského odhadu vyšší o 3,9 mld. Kč z důvodu zpřesněné metodiky v aktualizované vyhlášce MZe (č. 296/2018 Sb. účinné od 20. 12. 2018).

Škody ve školkách a při obnově lesa

S výjimkou lokálních jarních mrazů byly klimatické podmínky pro pěstování sadebního materiálu v letošním roce příznivější než v roce 2018 a v lesních školkách celkově nedošlo k výrazným ztrátám na sadebním materiálu. Ztráty způsobené usycháním vysazených sazenic v lesích jsou prozatím odhadovány na 25 %. Z důvodu vyšších vstupních cen je celková škoda na výsadbách odhadována na 250 až 350 milionů korun.

Významnou ekonomickou zátěž představují pro vlastníky lesů také vícenáklady spojené s bojem s kůrovcovu kalamitou (složitější kalamitní těžba, asanace dříví, logistika, skladování) v odhadované výši 2,25 miliardy korun.

Celkové škody

Celkový odhad ekonomických škod v lesích za rok 2019 činí 39,4 miliardy korun.

Plocha lesů, která byla v roce 2019 zdevastována působením sucha a kůrovce je aktuálně odhadována 66 000 ha a náklady na zalesnění těchto ploch by činily zhruba 7,3 miliardy korun. V průběhu podzimu postižená plocha zpřesňována na základě analýzy satelitních dat prezentovaných prostřednictvím www.kurovcovamapa.cz.

Výsledky výpočtu odhadu ztrát na výnosech a z předčasného smýcení porostů za rok 2019 (znalecký odhad k 2. 10. 2019)

Výsledky výpočtu odhadu ztrát na výnosech a z předčasného smýcení porostů za rok 2019 (znalecký odhad k 2. 10. 2019)

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ing. Radek Zádrapa, Ph.D a členové CZECH FOREST think tank

V přímém ohrožení je aktuálně zhruba 450 mil. m3 smrkového dříví (zásoba smrku starší 21 let, po odečtení již vytěžených nebo napadených porostů), tedy polovina porostů v ČR. Při aktuálním poklesu cen dříví to znamená riziko budoucích škod ve výši více než 600 miliard korun. Tyto škody by se existenčně projevili nejen na straně soukromých a obecních vlastníků, ale i na straně českého státu, který vlastní více než 50 % lesů a je příjemcem mnoha odvodů ze státních i soukromých lesů. Plošné odumírání lesů předznamenává také obrovské ekonomické škody na straně dřevozpracujícího průmyslu, kterému nebudou vlastníci lesů schopni v dohledné době dodat dostatečné objemy dříví.

V neposlední řadě jsou škody vznikající v lesním hospodářství kritickým ohrožením zaměstnanosti na venkově, kde představuje práce v lesích a souvisejících oborech velmi významnou součást pracovního trhu.

Zdroj: http://www.ekolist.cz

Ilustrační foto: Archiv Les aktuálně