Zkusme zakládat nové lesy jinak!

Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.

Celkový rozsah holin v současnosti staví lesníky před zásadní otázku, zda volit tradiční jednofázový postup umělé a přirozené obnovy s poměrně vysokým rizikem problémů s jejich dalším vývojem a stabilitou nebo více využít „nové“ způsoby obnovy těchto ploch. Výsledky lesnického výzkumu z posledních let jednoznačně doporučují druhou cestu. Alternativní postupy založené na využití široké škály dřevin a volbě vícefázové obnovy kladou však zvýšené nároky na precizní naplánování postupných kroků a též na vlastní provedení navržených opatření.

Proto vědci z VÚLHM, v. v. i., připravili a začali realizovat ve spolupráci s Lesním družstvem obcí (LDO) Přibyslav projekt příkladného způsobu obnovy lesa po kalamitě „Realizace inovativních postupů obnovy lesa na kalamitních holinách s ohledem na podporu biodiverzity a zvyšování funkčnosti lesních ekosystémů“.

Vědci zde navrhnou konkrétní způsoby obnovy na základě zmapování stanovištních poměrů, potenciálu přirozené obnovy hospodářských dřevin (existence přirozeného zmlazení, přítomnost mateřských stromů), zhodnocení výchozích parametry biodiverzity v rámci dřevinného patra a přízemní vegetace, vybraných skupin bezobratlých živočichů, ptactva a půdních hub, včetně stanovení celkové zásoby půdního uhlíku jako důležitého parametru sekvestrace uhlíku a základu půdní biodiverzity. Důležitým výstupem bude také informace o přítomnosti zvláště chráněných, ohrožených či vzácných druhů.

Při návrhu konkrétního postupu vědci uplatní individuální přístup ke každé ploše s maximálním zohledněním jejího přirozeného potenciálu a přítomnosti chráněných druhů. Volba diferencovaných postupů obnovy zajistí pestrost a stabilitu vznikajících porostů.

Opatření na podporu biodiverzity budou zahrnovat kombinaci přirozené obnovy a umělého zalesnění pro dosažení pestřejších druhových směsí, využití dvoufázové obnovy pro zajištění druhové, věkové i prostorové diverzity porostů, ponechávání části dřeva (těžebních zbytků i celých kmenů) v lese pro spontánní osídlení dalšími organismy, vytipování a ponechání habitatových stromů a stanovení jejich dalšího managementu.

Při navrhování opatření budou vědci podporovat retenční funkce lesa a péči o přirozeně zamokřená území. Kromě návrhu obnovních postupů na vlastní holině bude součástí projektu i návrh na založení předsunutých obnovních prvků (kotlíků) v navazujících smrkových monokulturách ve stadiu kmenovin, jejichž existence je akutně ohrožena nejen dalším šířením podkorního hmyzu ale i abiotickými faktory, především větrem.

Projekt je realizován na lesním majetku LDO Přibyslav, který se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny (Kraj Vysočina) postižené velkoplošným rozpadem smrkových porostů v důsledku gradace podkorního hmyzu v posledních letech.

Holiny vybrané k obnově se nacházejí na polesích Račín a Nové Veselí. Polesí Račín leží na území CHKO Žďárské vrchy, které je zároveň chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. V okolí zájmových lokalit se nachází řada evropsky významných lokalit (EVL). Na polesí Račín to jsou EVL Ransko, Ranská jezírka, Dářská rašeliniště či Pod kamenným vrchem. Na polesí Nové Veselí se jedná například o EVL Hodíškovský rybník či Znětínské rybníky.

Realizace projektu přispěje k naplňování Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Projekt rovněž umožní přímý přenos výsledků výzkumu do praxe. V rámci projektu proběhne odborné školení a praktická instruktáž pracovníků družstva, kteří tak budou mít přímý přístup k aktuálním poznatkům výzkumu v oblasti alternativních postupů managementu velkoplošných holin.

LDO obhospodařuje lesní majetek o výměře 5 800 ha, kromě toho zajišťuje odbornou správu obecních lesů i lesů drobných vlastníků. Přenos know-how bude tedy možné zacílit i na tyto skupiny vlastníků. Díky zapojení LDO do projektu vznikne v regionu příklad dobré praxe v managementu kalamitních holin.

V budoucnu je bude možno využít také jako demonstrační objekty s ukázkami „nových přístupů“ k obnově kalamitních holin s cílem nejen obnovit lesní prostředí, ale také jako prostředek pro zvyšování biodiverzity a zvýšení potenciální stability nově vznikajících lesních porostů. Plochy bude možno využít při exkurzích v rámci odborných seminářů, praktické výuce na středních a vysokých lesnických školách a vědeckých konferencích.

Projekt je podpořen Norskými fondy a Státním fondem životního prostředí ČR.

Připravil: Ing. Jan Řezáč, VÚLHM, v. v. i., e-mail: rezac@vulhm.cz

Ilustrační foto: kalamitní holiny, na kterých vznikne v projektu nový les, LDO Přibyslav, autor Monika Vejpustková