Vlastníci lesů žádají o audienci u premiéra

Jednání o finanční pomoci vlastníkům lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity vláda odložila na 22. července. Podle zástupců Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) odsouvání problému, nejasnosti kolem pravidel a licitování kolem částky, kterou stát na pomoc vlastníkům lesů vyčlení v letošním roce a v r. 2020, vyvolává silné obavy, zda vláda myslí svou pomoc doopravdy. Zástupci vlastníků lesů proto žádají o přijetí u premiéra.

Jak uvádí SVOL, bez pomoci státu nebude žádný subjekt hospodařící v lese, který se potýká s kůrovcovou kalamitou, schopný situaci ekonomicky ustát a přežít. Nejde ale jen o majitele lesa a jejich zaměstnance, na které důsledky této krize dopadají nejdříve. V kratším či delším horizontu se citelně dotkne dalších zaměstnavatelů a živnostníků na venkově, a to nejen  lesnictví, ale i navazujícího zpracovatelského řetězce, zemědělců, rybářů, vodohospodářů, podnikatelů v turistickém ruchu a samozřejmě samotných občanů.

„Žádáme pana premiéra, aby vláda zajistila vlastníkům lesů odpovídající pomoc již v letošním roce a také v roce následujícím. Jinak nebudou schopni postup kůrovcové kalamity zpomalit a na vzniklých holých plochách založit porosty nové,“upozorňuje  předseda SVOL František Kučera.

Celkové náklady na těžbu kůrovcového dříví a pěstební činnost násobně rostou. Podle interního šetření SVOL se před kalamitou pohyboval průměrný náklad na pěstební činnost v rozmezí 1700-2000 Kč na hektar. V současné době se pohybuje mezi 2700-4400 Kč/ha. Spolu s propadem cen dříví, které je pro většinu lesních majetků jediným zdrojem příjmů se tak postižené majetky dostávají do červených čísel a bez dotací z vnějšku nejsou schopny přežít. „Například současná cena vlákniny do firmy Kronospan Jihlava činí 250 Kč/m3 fco závod Jihlava, ale náklad na těžbu činí 450 Kč/m3. Cena tak nepokrývá ani výrobní náklady, natožpak nutné další provozní náklady a režie a potřebnou pěstební činnost,“ doplňuje odborný poradce SVOL Petr Jelínek.

Majetky, kde kalamita teprve vzniká a začíná, možná zatím nemají existenční potíže, ale čerpají rezervy a provádějí jen nejnutnější práce. Při současných cenách dříví je to otázka jednoho až dvou roků, kdy se dostanou do červených čísel. Majetky ve smrkových oblastech jsou v neřešitelné situaci, nemají možnost těžby jiných dřevin, která by je ještě mohla chvíli udržet nad vodou. Mimořádně ohrožené jsou pak majetky drobných vlastníků, kteří financují pěstební činnost z vlastních prostředků.

„Premiér, kterému záleží na jeho občanech, nemůže vnímat kůrovce jako řešení pro změnu druhové skladby našich lesů a podporovat ponechávání rozsáhlých holých ploch přírodě bez jejich zalesňování,“ zdůrazňuje Kučera. „Je třeba počítat s tím, že obnova lesa bude státní pokladnu něco stát. V minulosti přispívaly lesy do státního rozpočtu významnou částkou prostřednictvím daní a odvodů, teď je povinností státu jim a jejich majitelům pomoci.“

Sucho a kůrovec není problémem jen České republiky. Například v Německu v důsledku bouří, sucha, ohně a kůrovce zmizelo cca 110 000 ha lesů. Spolková ministryně zemědělství si ale hluboce uvědomuje význam lesa a jeho funkcí pro ochranu klimatu a ukládání CO2. Výsadbu stromů považuje za neúčinnější lék na změnu klimatu, a proto vyzvala vládu k realizaci programu masivního znovuzalesnění, jehož náklady odborníci odhadují na půl miliardy eur.

„Věříme, že naše setkání s panem premiérem ukončí podceňování situace v lesích a výše ztrát, které vznikají nejen majitelům lesů, ale de facto celé společnosti,“dodává Kučera.

Podle TZ SVOL, red.

Foto kůrovcové kalamity, Horní Vilémovice, srpen 2018, archiv VÚLHM

Ilustrační foto asanace kůrovcového dříví, archiv VÚLHM