Vlastníci lesů a lesní školkaři: Opatření obecné povahy v kalamitní zóně je nutné prodloužit

Nestátní vlastníci lesů a producenti sadebního materiálu lesních dřevin se na společném jednání začátkem tohoto týdne domluvili na zintenzivnění spolupráce. Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR) nalézají shodu v řadě aktuálních témat, která se týkají obnovy lesů po kůrovcové kalamitě. S ohledem na rozsah kalamity společně apelují na Ministerstvo zemědělství ve věci prodloužení platnosti opatření obecné povahy (OOP) v lesích zařazených do kalamitní zóny minimálně o tři roky.

Zkušenosti členů SVOL z letošní jarní zalesňovací sezóny v jednotlivých regionech, potíže drobných i velkých vlastníků nestátních lesů se zajišťováním vhodného sadebního materiálu v odpovídajícím množství a kvalitě, ohlášené zvýšení cen sadebního materiálu lesních dřevin pro podzim 2022, ala také nejistota producentů ohledně odbytu a obava z ukončení platnosti opatření obecné povahy byly předmětem společného jednání SVOL s vedením Sdružení lesních školkařů ČR.

„Nestátní vlastníci lesů přistupují k obnově lesních porostů zničených kalamitou velmi zodpovědně a intenzivně zalesňují,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL.

„S ohledem na rozsah kalamitních ploch, objem potřebného sadebního materiálu a pracovní síly ale nebudou objektivně schopni obnovit porosty a dosáhnout jejich zalesnění a zajištění ve lhůtách, které obecně vyžaduje lesní zákon. Navíc kůrovcová kalamita ještě neskončila. Za nezbytné proto považujeme prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zemědělství v lesích, které jsou zařazené do tzv. červené zóny minimálně o tři roky.“

Obecně činí lhůta pro zalesnění holiny dva roky a zajištění lesních porostů sedm let. Platnost OOP, které prodlužuje lhůtu pro zalesnění holiny v kalamitní zóně na 5 let a lhůtu pro zajištění lesních porostů do 10 let od jejího vzniku, končí 31. prosince 2022. Na žádost vlastníka lesa sice může orgán státní správy lesů povolit lhůtu delší. Takové řešení by ale vzhledem k rozsahu kalamity vedlo k další, již tak enormní, administrativní zátěži vlastníků nestátních lesů.

„Členové Sdružení lesních školkařů ČR obhospodařují 1003 ha, což je cca 70 % produkčních ploch všech lesních školek v České republice. Naším zájmem je, aby sadební materiál, který napěstujeme, byl plně využit. Věříme, že pro úspěšné zvládnutí kůrovcové kalamity Ministerstvo zemědělství v dohledné době rozhodne o prodloužení opatření obecné povahy, které jednoznačně podporujeme. Vítáme spolupráci se SVOL a zejména intenzivní sdílení informací o volném sadebním materiálu hlavně během zalesňovací sezóny,“ doplňuje Přemysl Němec, předseda SLŠ ČR.

„Naši členové upozorňují na dlouhodobý nedostatek jedle, modřínu, aktuálně také smrku a dubu a regionálně borovice a douglasky. Uvítali by pestřejší nabídku listnatých dřevin a roste zájem o krytokořenný sadební materiál smrku. Všichni potřebujeme s určitou mírou jistoty plánovat, a proto považuji pravidelná setkávání se zástupci Sdružení lesních školkařů ČR, vzájemnou výměnu informací a podporu krokům, které přispějí ke zdárné obnově lesů po kalamitě, za velmi přínosné,“ uzavírá předseda SVOL.

Zdroj: Sdružení obecních, soukromých a církevní lesů v ČR

Ilustrační foto: archiv VÚLHM