SVOL žádá Evropskou komisi o „Zelenou dohodu pro udržitelnou, bezpečnou a prosperující Evropu“

Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů v ČR (SVOL) se obrátilo otevřeným dopisem na nejvyšší představitele Evropské komise. Ve shodě s vlastníky napříč Evropou v něm varuje, že současná podoba „Zelené dohody pro Evropu“ není dlouhodobě udržitelná, protože upřednostňuje ekologický pilíř hospodaření v lesích na úkor ekonomického a sociálního pilíře.

„Přitom pouze vyváženost všech těchto pilířů hospodaření v lesích může být pro Evropu řešením klimatické změny, zdrojem obnovitelné suroviny a nových příležitostí pro biohospodářství i snížení energetické závislosti na Rusku,“ konstatuje Jiří Svoboda, předseda SVOL.

V dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a jejímu místopředsedovi žádá SVOL Evropská komise transformovala „Zelenou dohodu“ na „Zelenou dohodu pro udržitelnou, bezpečnou a prosperující EU“ a shrnuje důvody, proč tento krok z pohledu nestátních vlastníků nezbytný a neodkladný.

Vlastníci lesů žádají Evropskou komisi, aby prosazovala vyváženější přístup uplatňující dobrovolnější a flexibilnější systémy ochrany půdy, které jsou snadno dostupné a chrání biologickou rozmanitost, zmírňují klimatické změny a zároveň posilují bezpečnost a rozvoj biohospodářství v Evropě.

„Jediným funkčním řešením je přijímat takové strategie a nařízení, která budou respektovat rozdílné místní podmínky a princip subsidiarity v oblasti lesního hospodářství. Podmínky v evropských lesích jsou velice různorodé a jedno řešení není vhodné pro všechny,“ říká Jiří Svoboda.

Vlastníci lesů se dosavadním přístupem Evropské komise cítí dlouhodobě velmi zneklidněni a platí to napříč Evropou. „Prakticky shodné argumenty mají kolegové ve Švédsku, Německu, Rakousku i dalších zemích,“ upřesňuje Jiří Svoboda s tím, že v nynější nesmírně náročné situaci ovlivněné dvouletou epidemií Covid19, válkou na Ukrajině a dlouhodobými dopady klimatické změny, považují vlastníci za důležité znovu důrazně poukázat na potenciál, který poskytuje lidem a celé planetě udržitelné hospodaření v lesích.

„Upozorňujeme již dlouho, že vedle mimoprodukčních funkcí lesa, ze kterých má užitek celá společnost, je dřevo především strategickou surovinou státu. Ale zdá se, že nám kompetentní orgány zatím nenaslouchají. Některé politiky EU jdou přímo proti tomu a využívaní lesů omezují. Analýza Thünenova institutu ukazuje, že pokud má být splněn 10% přísný cíl ochrany, klesne nabídka dřeva v Evropské unii přibližně o 40 %. To znamená, že jiných cílů EU jako je dekarbonizace bytové výstavby, zavedení biohospodářství a urychlení energetického přechodu jednoduše nelze dosáhnout, pokud se EU nestane ještě více závislou na dovozu dřeva,“ konstatuje Jiří Svoboda.

SVOL se domnívá, že vzhledem k okolnostem je to obrovská chyba, protože díky vyváženému udržitelnému hospodaření v lesích může Evropa zvládnout řadu naprosto zásadních problémů. Včetně vyřešení závislosti na fosilních surovinách Ruska, dosažení nezávislosti, klimatických cílů a vybudování rovné a spravedlivé společnosti. To je ale možné pouze tehdy, když budou lesy aktivně využívány a udržitelně obhospodařovány ku prospěchu všech.

Plné znění dopisu v PDF

Zdroj: https://www.svol.cz/