Tag Archives: Hrubý Jeseník

Odolají lesy přírodních rezervací Hrubého Jeseníku v budoucnosti kůrovci?

Za současných klimatických a porostních podmínek nelze v horských smrčinách Hrubého Jeseníku (v oblasti rezervací zaměřených na ochranu přírody) vyloučit výskyt intenzivní větrné nebo hmyzí disturbance (kalamity). Častější výskyt poměrně rozsáhlých disturbancí nutí k zamyšlení nad jejich dalším managementem. Proto se současný výzkum soustřeďuje na to, zda se narušené ekosystémy obnoví, či dojde ke ztrátám starých pralesovitých porostů a s nimi souvisejícímu poklesu druhové rozmanitosti.