Příroda Poodří je pod ochranou právě třicet let

Chráněná krajinná oblast Poodří je jednou z nejmladších a zároveň i nejmenších v České republice. Vznikla před třiceti lety, 1. května 1991. Poodří je jako významné mokřadní a ptačí území zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu v rámci celosvětové Ramsarské úmluvy. Je jedinečné i z celoevropského pohledu – je součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

„To jedinečné, co v Poodří máme, je voda. Koryto řeky Odry má prostor, rozlévá se do okolních nivních luk. Právě na záplavách je většina zdejších vzácných druhů rostlin a živočichů závislá. Soustředíme se na péči o ta nejcennější místa, zajišťujeme kosení mnoha podmáčených luk, vybudovali jsme několik desítek tůní, opravili některé rybníky. Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit. Mimo jiné jsme vytvořili několik naučných stezek, ptačí pozorovatelnu u Kotvice, iniciovali vznik Domu přírody Poodří, jako první chráněná krajinná oblast jsme spustili mobilní turistickou aplikaci, pořádáme exkurze pro školy a nadšence,“ vypočítává Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Podařeným počinem byla revitalizace více než dvou kilometrů toku řeky Bílovky završená v roce 2013. Řeka je už téměř deset let ponechána přírodním procesům, břehy postupně zarůstají vegetací, daří se zde bobrům, vážkám i různým druhům ptáků,“ vysvětluje Zbyněk Sovík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Foto: Odra v NPR Polanská niva, autor Zbyněk Sovík

Vhodné hospodaření na pozemcích – loukách, polích i rybnících – je v Poodří klíčové. Zdejší krajina byla za minulého režimu těžce zkoušena. Louky byly na mnoha místech rozorány a uměle odvodněny. Drobné vodní toky se napřimovaly a dokonce existoval plán k narovnání samotné řeky Odry. To se naštěstí nestalo, namísto toho byla vyhlášena chráněná krajinná oblast. Díky tomu mohlo být zaváděno hospodaření šetrnější k přírodě.

Rybníky přestaly sloužit výhradně chovu ryb a díky cílené ochraně se v nich začalo dařit vodním rostlinám, obojživelníkům a ptákům. Mnohé rozorané louky byly opět zatravněny. Ustalo intenzivní hnojení a na uniformních loukách se opět objevily květnaté druhy. Pro CHKO Poodří jsou typické také rybníky, které zaujímají zhruba desetinu její rozlohy. V samotné CHKO jich je 68. Vodní plochy doplňují četné vodní toky, rybniční náhony, odstavená říční ramena, tůně a drobné mokřady.

Foto: slepé rameno Odry v NPR Polanská niva, autor Jan Řezáč

Nejcennější části CHKO Poodří jsou chráněny jako přírodní rezervace (PR), národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní památky (PP). V době vyhlášení CHKO Poodří již existovala území PR Kotvice, PR Polanský les a NPR Polanská niva. V uplynulých 30 letech se vyhlásilo šest dalších zvláště chráněných území: PP Meandry staré Odry, PR Koryta, PR Rákosina, PR Bařiny, PR Bartošovický luh a PR Bažantula. V roce 2014 byla v nových hranicích a na více než dvojnásobné ploše znovu vyhlášena PR Kotvice. Nyní probíhají přípravy na vyhlášení PR Jistebnické mokřady. Za dobu existence CHKO Poodří bylo vyhlášeno také 11 památných stromů, většina v letech 1994-1998, poslední pak v roce 2018.

Desetinu území CHKO Poodří tvoří lužní lesy. Četné porosty, především v přírodních rezervacích jsou ponechány samovolnému vývoji. Tyto „zpralesovatělé“ porosty lze spatřit např. v NPR Polanská niva, PR Polanský les či v PR Kotvice. Kvůli bezpečí návštěvníků se tu doporučuje pohyb pouze po značených stezkách.

Již od roku 1997 nepřetržitě vychází POODŘÍ – časopis obyvatel Horní Odry. Vydavatelem je Společnost přátel Poodří ve spolupráci s místními spolky, obcemi a AOPK ČR. Tento přírodopisně-vlastivědný časopis je po 25 letech své existence jedinečným a především uceleným zdrojem informací o historii i současnosti nejen CHKO Poodří, ale i celého regionu.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: meandr Odry v NPR Polanská niva, autor Jan Řezáč