Pátý rok péče o přírodu a krajinu v CHKO Brdy

Uplynul pátý rok od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Brdy, a tedy i pátý rok, kdy sem na péči o přírodu a krajinu AOPK ČR směřuje finanční prostředky z dotačního programu Péče o krajinu. Přehled opatření financovaných za rok 2020 nepřinese ve srovnání s minulými lety velká překvapení – hlavní oblasti péče zůstávají stále stejné. Stoupl však objem prostředků, a to na celkových 5,47 milionu oproti 3,45 milionu v roce 2019.

Co se tedy nezměnilo? Pastva skotu na Padrtích, na Hrachovišti a na Felbabce, nebo pastva ovcí a koz na Vystrkově pokračovaly, protože o louky je zapotřebí pečovat pravidelně, jinak vyjde práce z minulých let naprázdno. Křoviny a expanzivní trávy, zejména třtina, které se daří potlačovat, by se rychle vrátily. Proto jsme opakovali i sečení na více méně stejných lokalitách, tedy na evropsky významných lokalitách Padrťsko, Trokavecké louky a Niva Kotelského potoka, nebo menších lokalitách jako jsou Licitanta, Skelná Huť, Bor nebo podmáčené loučky u Vranovic, u Obecnice, u Strašic nebo u Nových Mitrovic. Dohromady tak péče o bezlesí vyšla na zhruba 1,7 milionu korun.

Také v lese je stále co dělat, a proto AOPK ČR vynaložila více než 1,5 milionu korun na výsadby a oplocení melioračních a zpevňujících dřevin v maloplošných obnovních prvcích ve středních i jižních Brdech. Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky a Arcibiskupstvím pražským tak bylo v roce 2020 na území lesních správ Obecnice, Strašice, Rožmitál a Spálené Poříčí vysazeno zhruba 60 tisíc sazenic převážně buků a jedlí.

Nově se podařilo domluvit s Vojenskými lesy a statky péči o bezlesí na Kolvíně, proto stoupla oproti minulému roku i částka vynaložená na výřezy dřevin a křovin na zhruba 600 tisíc korun. Na Kolvíně byly vyřezány trnky, šípky, hlohy, vrby, olše a břízy o výměře 2,5 hektaru roztroušené na dvojnásobné ploše. Hustě zapojené porosty bylo nutné prosvětlit, aby lokalita řady zpěvných druhů ptáků vázaných na otevřenou krajinu nezanikla. Menší akcí pak byl výřez břízek na celkové ploše 2 ha kolem bunkru Benešáku na Jordánu. Několik let staré nálety zde zarůstaly cenné vřesoviště bývalé dopadové plochy.

Když už jsme vzpomněli dopadovou plochu Jordán, tak z programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) se podařilo zafinancovat novou naučnou stezku právě na Jordánu. Na sedmi kilometrech potkáte osm zastavení, které přiblíží historii a přírodu této lokality.

Z oblasti návštěvnické infrastruktury pak AOPK ČR zajistila vyznačení dvou nových maloplošných zvláště chráněných území – přírodní památky Jindřichova skála a přírodní památky Louky pod Palcířem. Bylo nutné zajistit pruhové značení a hraničníky v terénu, na Loukách pod Palcířem navíc i informační panel, ze kterého se návštěvníci dozvědí základní informace o území.

Tvorba tůní také pokračovala, v roce 2020 byly u Vojenských lesů a statků vybrány lokality Baština a Pourka, nově se tvořily také tůně u Lesů České republiky, a to na lokalitě Bučina v jižních Brdech u Vacíkova. Významným počinem byla tvorba tůní, vymělčení a meandrace odvodňovacího příkopu na louce u Padrťských rybníků v I. zóně CHKO, kde se podařilo zpomalit odtok vody z lokality a vytvořit nové biotopy pro obojživelníky. Celkem tak bylo na opatření vodního režimu věnováno 350 tisíc korun.

S vodou souvisí také opatření na potlačení invazních druhů živočichů – několik rybníčků ve středních Brdech bylo vypuštěno a nevhodná rybí obsádka slovena. A mimo vodu se podařilo navázat spolupráci s Vojenskými lesy a statky na slovování invazního mývala, jehož populace by mohla ohrožovat původní druhy živočichů.

Poslední velkou skupinou opatření, kde byly věnovány finanční prostředky ve výši jednoho milionu korun, bylo ošetřování alejí a památných stromů. Stará klenová alej na Záběhlé, kde se započalo s bezpečnostními řezy již v roce 2019, prošla dalšími opatřeními, zejména zdravotními řezy a instalací vazeb. Staré stromy tak mohou déle zůstat v krajině a kromě estetické služby poskytovat i biotop pro řadu živočichů. Nově vyhlášené památné stromy – Duby na Záběhlé, Douglaska u Tří trubek, Lípy na Míšově a Klen na Hrachovišti – bylo zapotřebí také ošetřit, aby dlouho vydržely.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Ilustrační foto: Brdy, archiv VÚLHM