Nesmyslný zákaz myslivosti, rybářství a lesnictví na 10 % rozlohy EU v prvním kole jednání odmítnut

Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 přijatá Evropskou unií v květnu 2020 počítá se zřízením chráněných oblastí alespoň na 30 % území Evropy a 30 % evropských moří. Zároveň by měla být přísně chráněna alespoň jedna třetina chráněných území EU, včetně všech zbývajících primárních a původních lesních porostů EU. Podle návrhu Evropské komise, které obdržely k vyjádření všechny členské státy, by však v těchto přísně chráněných územích měl být zakázán výkon práva myslivosti, rybolov a lesnictví. SVOL se proti tomuto návrhu důrazně vymezil ve svém vyjádření zaslaném DG Envi a expertnímu výboru EK NADEG, který je pracovní odbornou skupinou pro směrnici EU o ptácích a směrnici EU o stanovištích.

SVOL označil návrh EK za zásadní a neoprávněnou změnu v přístupu k chráněným oblastem na úrovni EU. Srovnání lesnictví s průmyslovou těžbou ukazuje podle SVOL na naprostý nedostatek pochopení udržitelného hospodaření a toho, jakou roli hraje v dnešní společnosti, a mělo by zásadní dopad zejména na stav a další vývoj převážně kulturních lesních ekosystémů České republiky. Negativně by to podle SVOL ovlivnilo soukromé vlastnictví půdy a vlastnická práva, zamezilo environmentálnímu užitku z lesního hospodaření, lovu a rybolovu, a vedlo k dodatečným nákladům, přičemž přínos pro zachování biologické rozmanitosti by nebyl žádný.

„Nejsme a priori proti Strategii biologické rozmanitosti do roku 2030,“ uvádí místopředseda SVOL Stanislav Janský. „Leckteré cíle této strategie vítáme s ohledem na obnovení biologické rozmanitosti, rozhodně však nesouhlasíme se zařazením lesnictví, rybolovu a lovu na stejnou úroveň jako těžbu nerostných surovin (hornictví). Negativní důsledky uvedeného zákazu pro lesní hospodářství, lov a rybolov i další aktivity v sociálně-ekonomické, kulturní i ekologické oblasti v celé Evropské unii by byly fatální“.

Velmi razantně se proti návrhu ohradila také Organizace evropských vlastníků půdy (ELO), jejíž je SVOL členem, která vydala prohlášení konstatující, že síť Natura 2000 je založena na dohodě správců půdy EU, jež umožňuje udržitelné využívání včetně socioekonomických, kulturních a ekologických cílů. Záměr EK automaticky vyloučit určité činnosti a normativní přístup k ekosystémům, které by měly být pod přísnou úrovní ochrany, je v rozporu s duchem zákonodárce Evropské unie. Mimo jiné se v reakci ELO konstatuje, že bez odpovídajícího udržitelného obhospodařovaní lesů a jiných ekosystémů se zvyšuje riziko spojené se změnami klimatu, přemnoženými škůdci či obrovskými požáry. Dále se v prohlášení uvádí, že udržitelný lov a rybolov nemusí být v rozporu s cíli ochrany, dokonce mohou přispět k cílům ochrany s pozitivním dopadem na biologickou rozmanitost.

Sledujte reakci ELO na tomto odkazu

Česká republika se proti zákazu lesnictví, rybolovu a myslivosti v návrhu EK postavila prostřednictvím Ministerstva životního prostředí i Ministerstva zemědělství stanoviskem, ze kterého vyplývá, že rybářství, myslivost a lesnictví patří k environmentálně udržitelným aktivitám, a že o režimu těchto činností by se mělo rozhodovat v dané zemi v daném území dle konkrétních místních podmínek, nikoliv paušálním procentem stanoveným na úrovni EU.

Na jednání expertního výboru EK NADEG, které se uskutečnilo 17. února, pak všechny členské státy jednomyslně odsoudily návrh EK jako neakceptovatelný. Další jednání o podobě návrhu tak budou pokračovat.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Ilustrační foto: archiv VÚLHM