Ministři členských států vyjadřují vážné obavy a požadují objasnění nové strategie EU v oblasti lesnictví

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR vítá závěry Evropské rady ke Strategii EU pro lesy do roku 2030 (EU FS) ze zasedání, které proběhlo 15. listopadu. „Nová lesnická strategie EU“, naplňování záměrů vycházejících ze „Zeleného údělu“ a další skutečnosti v nestátních vlastnících vzbuzují obavy z rostoucího ohrožení celého dřevařského sektoru.

„Společná pozice ministrů zemědělství k lesnické strategii, ve které apelují na skutečnost, že lesnictví je v plné kompetenci členských států, dává naději, že bude věnována náležitá pozornost socio-ekonomickému pilíři hospodaření v lesích, který je pro zachování trvalé udržitelnosti v lesích nezbytný,“ říká předseda SVOL Jiří Svoboda.

Ministři členských států EU souhlasili s tím, že lesnictví může hrát klíčovou roli při přechodu EU k ekologickému, klimaticky neutrálnímu a konkurenceschopnému oběhovému biohospodářství, uvítali důraz, který klade nová strategie na podporu udržitelných produktů na bázi dřeva, a návrh na vytvoření nového partnerství pro lesnický výzkum a inovace.

Zároveň však Rada ministrů ve svých závěrech zdůraznila potřebu dosáhnout rovnováhy mezi environmentálními, sociálními a ekonomickými aspekty udržitelného hospodaření v lesích. Upozornila rovněž na význam respektování a zachování rozmanitosti lesů a postupů lesního hospodářství v různých členských státech a regionech.

Foto: chřadnoucí borové lesy v Povltaví, autor Jan Řezáč

Ministři zemědělství, lesnictví a rybolovu členských zemí EU také vyjádřili pochybnosti o hodnotě vypracování národních strategických plánů pro lesnictví, jak předpokládá Komise, a podpořili využívání stávajících mezinárodních procesů monitorování a podávání zpráv.

Závěry Rady vyzývají k vyvážené vizi o různých rozměrech udržitelnosti a zdůrazňují význam kompetence členských států v otázce lesnictví. Podobně jako nyní členské státy na jednání Rady, vyjádřili již dříve organizace vlastníků lesů v EU, včetně SVOL, své znepokojení a politování nad tím, že strategie nebyla vypracována společně s členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami, ale pouze po linii Evropské komise.

Evropští vlastníci a správci lesů v posledních měsících opakovaně varují, že strategie neodráží realitu v praxi a že univerzální přístup přehlíží rozmanitost evropských lesů. Členské státy nyní v závěrech Rady alarmují, že takový přístup se může dokonce ukázat jako kontraproduktivní, a vyzdvihují potřebu uznat, respektovat a zachovat rozmanitost a specifika lesů v celé EU.

„Také SVOL poukazuje na nutnost posílení socioekonomických cílů strategie, nadbytečnost navrhovaných nových certifikačních systémů EU, nedůvodnost centrálního monitorovacího systému překračujícího navíc princip subsidiarity a nutnost posoudit potřebu a přidanou hodnotu nových ukazatelů, prahových hodnot a limitů na úrovni EU pro udržitelné obhospodařování lesů,“ uvádí Jiří Svoboda.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Úvodní foto: rozhledna Besedná v chřadnoucích lesích Povltaví, autor Jan Řezáč