Kácení smrků na Suchém vrchu má přísná pravidla a mělo by zpomalit postup kůrovce

Dlouhodobé sucho a vysoké jarní teploty se nevyhnuly ani jesenické přírodní rezervaci Suchý vrch. Některé smrky v této rezervaci a v jejím okolí jsou napadeny kůrovcem, vlastník zdejších lesů, Biskupské lesy, požádal proto o povolení, aby se tu mohlo proti kůrovci zasahovat a zabránilo se jeho dalšímu šíření do okolních porostů.  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) zásahy v části rezervace v nepůvodních smrkových monokulturách povolila a zároveň pro ně stanovila přísná pravidla.

Pokácené stromy musí například zůstat na místě, aby se půda neochudila o cenné živiny. Kácení kůrovcem napadených stromů není z pohledu ochrany přírody považováno za šetrný zásah a na významně velké ploše rezervace není umožněno.

„Suchý vrch je cenný především svými borovými porosty, některé borovice jsou starší než tři sta let. Ty jsou samozřejmě ponechány samovolnému vývoji bez lidských zásahů. Naším dlouhodobým cílem je v místech, kde jsou nepůvodní kulturní smrčiny, změnit složení zdejšího lesa tak, aby co nejvíce odpovídalo přírodní skladbě, kde by mělo být mnohem více buků, jedlí a javorů. Citlivě vybrané a šetrně pokácené smrky tak mohou paradoxně pomoci i zdejší přírodě, protože uvolní prostor pro přirozenou obnovu původními druhy stromů,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky na Suchém vrchu také financuje výstavbu oplůtků, které chrání malé jedle proti okusu přemnoženou spárkatou zvěří. Tyto mladé stromky jsou s velkou pravděpodobností potomky původní populace jedle. Aktivně se také chrání přirozené zmlazení zdejších borovic lesních, neodvětvené pokácené stromy mohou tvořit účinnou mechanickou bariéru proti okusu zvěří.  Původní druhy stromů, především buk, se do rezervace a jejího okolí také dosazují – letos to bylo na 2 tisíce stromů, v minulých letech pak 4 tisíce.

Foto: Miroslav Havira

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR