Evropská unie podpoří šetrné zemědělství

Evropská komise zveřejnila strategii „Z farmy na vidličku“, která ve výhledu do roku 2030 stanovuje cíle pro zastavení či zvrácení poklesu biodiverzity. Její důležitou součástí je reforma zemědělství, které by mělo snížit spotřebu pesticidů o 50 % a minerálních hnojiv o 20 %. Až 25 % veškeré zemědělské produkce by mělo probíhat v BIO režimu.

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím nově stanoveného rámce společné zemědělské politiky, jehož hlavní principy budou muset jednotlivé členské státy převzít do svých národních strategických plánů. Jednoduše řečeno záměrem komise je dotačně podporovat pouze takové zemědělství, které bude v souladu s těmito ekologickými cíli.

Krajina pod Ještědem, autor Jan Řezáč

Návrh na reformu zemědělství je součástí kontroverzního balíčku opatření známého jako Zelený úděl. Díky tomu je úzce provázán se strategií podpory biodiverzity rovněž do roku 2030. Klíčovým cílem této strategie je zvětšení chráněných přírodních oblastí ze současných 26 % území EU na 30 %. Podle Komise současná soustava Natura 2000 neposkytuje v oblasti ochrany biodiverzity potřebné výsledky, za což Komise viní nesprávnou implementaci a nezájem lokálních komunit. Tyto chyby by se podle Komise v budoucnu neměly opakovat.

Nedostatečné výsledky poskytují i směrnice o ochraně přírody. První výsledky hodnocení plnění cílů Směrnice o stanovištích ukázaly, že pouze 15 % hodnocených stanovišť je v příznivém stavu. Cílem pro rok 2030 bude toto číslo zvýšit alespoň na 30 % příznivých stanovišť či stanovišť vykazujících pozitivní trend změny. Evropská myslivecká federace FACE s tímto návrhem souhlasí, když se domnívá, že ochrana stanovišť (podpořená i reformou zemědělské politiky) by měla mít přednost před individuální ochranou druhů.

Bekasina otavní, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_amajk

FACE předpokládá, že z navržených změn budou těžit populace drobné zvěře, jako je koroptev polní a zajíc polní, které se dosud alarmujícím tempem snižují. Na členských státech bude, aby své zemědělské politiky nastavily tak, aby byly cíle směrnic na ochranu přírody plněny. „Strategie je komplexní a FACE doufá, že cílů bude dosaženo a že výsledky přinesou biologickou rozmanitost. Evropští lovci usilují a budou i nadále usilovat o zachování biologické rozmanitosti. FACE nyní provádí hloubkovou analýzu všech aspektů strategie,“ přiblížil David Scallan, jednatel FACE.

V souvislosti s návrhem Společné zemědělské politiky FACE plně podporuje Komisi v tom, že: „klíčová ustanovení návrhů musí být zachována v procesu vyjednávání a měla by být vyvinuta určitá zlepšení a praktické iniciativy“. Nyní je na Evropském parlamentu, aby zajistil, že tato ustanovení budou nedílnou součástí nové zemědělské politiky EU.

Miliony evropských občanů již těží z místně dostupných potravin prostřednictvím lovu, rybolovu a sběru hub a rostlin. Takto mj. sedm milionů evropských lovců využíváním zdravého masa volně žijící zvěře systém Z farmy na vidličku (F2F) provozuje již po generace.

V souvislosti s představenými cíli strategie F2F se však objevují i značné kontroverze. Cíle snížení spotřeby pesticidů a hnojiv označuje europarlamentní opozice za nesplnitelné při zachování stávajícího objemu zemědělské produkce. Jinými slovy dosáhnout jich bude možné pouze snížením objemu pěstovaných plodin, a tím snížením potravinové soběstačnosti. Doufejme, že projednávání v Evropském parlamentu a následné implementace na úrovni jednotlivých členských států najdou rozumný kompromis mezi požadavky na zemědělskou výrobu a ochranou přírody a opatření na podporu biodiverzity nezískají stejný punc nesmyslnosti, jako mají některé jiné součásti Zeleného údělu.

Vlastimil Waic, Daniel Švrčula

Zdroj: https://www.cmmj.cz/