Důležité změny v seznamu chemických prostředků na ochranu lesa

Strnady – 3. května 2018 – Každý rok informují experti z Lesní ochranné služby o změnách v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (POR), konkrétně o přípravcích využitelných v lesním hospodářství. K mnoha, a to i významným změnám, došlo novelizací zákona o rostlinolékařské péči. Lesní ochranná služba zmiňuje pouze ty nejzásadnější. Každý, kdo s POR nakládá, by se s novelizovaným zněním měl důkladně seznámit.

„Každoročně dochází v Seznamu POR k řadě změn. Při současném vedení registru on-line na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského lze konstatovat, že již následující den od převzetí dat může být situace jiná,“ říká Petr Zahradník z Lesní ochranné služby. O dalších změnách pravidelně informuje lesníky na stránkách Lesnické práce. V lesním hospodářství (LH) je možné použít i přípravky povolené pro použití v okrasných dřevinách (v LH bez omezení), v okrasných rostlinách (v LH u dřevin do výšky 50 cm) a nově také povolené ve školkách ovocných dřevin (v LH pouze v lesních školkách).

Ze skupiny insekticidů bylo pro lesní hospodářství nově zaregistrováno 6 přípravků. Prakticky všechny naleznou uplatnění pouze v lesních školkách. Např. k hubení mšic, housenek, ale také k potlačování houbových chorob je určen přípravek Multirose. Registrace byla ukončena u tří přípravků. Zatímco Chess 50 WG, který byl určen k hubení mšic na okrasných rostlinách, tedy ve školkách (možnost použití končí 31. 12. 2018) nezpůsobí pro lesní hospodářství zásadní problémy, pak přípravek Fury 10 EW, který byl v lesním hospodářství široce používán při asanaci kůrovcového dříví a ošetřování jehličnatých sazenic a výsadeb proti klikorohovi, bude v LH výrazně postrádán. V lesním hospodářství končí možnost jeho používání 7. 12. 2018.

Ve skupině repelentů byla ukončena registrace přípravku Nivus, a to rozhodnutím Evropské komise, protože tálový olej byl shledán jako nebezpečný pro životní prostředí. Možnost uvádění na trh (prodeje) od distributorů končí 24. 4. 2018, možnost použití pak končí 24. 10. 2018.

rodenticidů byl na výjimku opět povolen Stutox I, a to s možností použití v termínu od 26. 2. do 25. 6. 2018 proti všem hlodavcům v lesních porostech i školkách. K hubení hryzce vodního je určen WÜLFEL – přípravek k hubení hryzců.

Pro rok 2018 bylo nově registrováno 7 fungicidů. Např. přípravek Coprantol Duo je určen obecně proti houbovým chorobám a bakteriózám. Proti pravým plísním (oomycetům) byl zaregistrován přípravek Acrobat MZ WG a proti kořenovým a krčkovým hnilobám (mimo pravé oomycety) v ovocných a okrasných školkách byl povolen přípravek Topsin M 500 SC. Vyřazeny byly 2 fungicidy: Korzar proti nekrózám a mízotoku, rakovinnému odumírání, skvrnitosti listů a merii modřínové a Rvral Auaflo.

K největším změnám došlo ve skupině herbicidů. Nově bylo zaregistrováno 27 přípravků. Např. k hubení plevelů a mechů mezi stromy v okrasných dřevinách jsou určeny přípravky Kalipe a Katoun Gold. Ničitel plevelů Herbistop je určen k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů ve školkách (registrace do okrasných rostlin a okrasných dřevin) a k hubení plevelů na nezemědělské půdě.

Široké uplatnění v lesním hospodářství při hubení plevelů, včetně odstraňování nežádoucí dřevinné vegetace, avšak bez možnosti hubení vegetace v zavlažovacích kanálech, vodních tocích a nádržích vyplývá z registrace přípravků Glyfo Star, Kaput Harvest TF, Likvidátor a Roundup Biaktiv Plus. Vyřazen byl přípravek Kaput se širokým použitím proti plevelům v lesních školkách, výsadbách, při přípravě půdy pro zalesňování, na úhorovaných a ostatních plochách.

Jak dále Petr Zahradník informuje, rozhodnutím Komise byla účinné látce glyfosát v rámci přehodnocování prodloužena registrace na dobu 5 let, což znamená, že ji je možné v zemích EU užívat až do roku 2022.

Možnost používání glyfosátových přípravků u nás byla prodloužena prozatím do 31. 12. 2018. Rovněž u účinné látky thiram došlo k prozatímnímu prodloužení jeho povolení do dubna 2019. Na to navazují i termíny možnosti distribuce (10/2019) a používání (10/2020), což ovšem nemusí být konečné.

Nově je zaveden registr distributorů. Přípravky pro profesionální použití může uvádět na trh (prodávat) pouze registrovaný distributor, kde je minimálně jedna fyzická osoba držitel osvědčení III. stupně. V rámci dodržování správné distribuční praxe musí žádat po odběrateli předložení osvědčení minimálně II. stupně osoby, která bude u odběratele řídit nakládání s POR. Od 30. 6. 2018 mohou být u odběratelů skladovány pouze POR zakoupené od distributora s registrací.

Celkem bylo nově zaregistrováno 47 přípravků na ochranu rostlin. Ukončena byla registrace u 6 přípravků, z nichž dva – insekticid Fury 10 EW a repelent Nivus – byly velmi významné.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve sborníku Zpravodaj ochrany lesa zde: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravodaj_ochrany_lesa/ZOL_21-2018.pdf

Příloha s celým seznamem přípravků na ochranu lesa pro rok 2018 vyjde v květnové Lesnické práci.

On-line registr přípravků na ochranu rostlin najdete zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/

 Kontaktní údaje: Marie Zahradníková, Petr Zahradník, e-mail: zahradnik@vulhm.cz, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Foto 1: okraj lesa s mrtvými stromy; autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_kav777

Foto 2: kalamitní holina ve smrkové porostu; autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_pytyczech

Foto 3: feromonový lapač na kůrovce; autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_patrikslezak