Biokoridory jsou klidovou zónou pro zvěř

Lokální biokoridor v Běcharech, který měla na starosti pobočka Státního pozemkového úřadu v Jičíně, se umístil na druhém místě v soutěži Společné zařízení roku 2016 v kategorii opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

„Biokoridory byly dokončeny před třemi lety. Jde o zelený pás široký 20 metrů a dlouhý tři kilometry předělený uprostřed silnicí. Proto mluvíme o dvou biokoridorech. Celkem je tu 1 840 stromů a 9 530 keřů. Stromky se vysazovaly jako takzvané odrostky ve výšce 1,2 metru. Keře s výškou asi 40 cm. Jednotlivé druhy jsou přitom promíchané, střed biokoridoru je tvořen duby, nechybí ani ptačí třešně či břízy. Skladba je opravdu pestrá, jde však výhradně o listnaté stromy,“ vypráví starosta Běchar Bohumil Vobr.

Dravci, myši a zvěř

Loni v Běcharech začali vysazovat další biokoridory v rámci druhé etapy realizace společných zařízení. Vše ale začalo v roce 2001 komplexními pozemkovými úpravami ještě za minulého starosty. Dokončeny byly v roce 2005. Iniciátorem bylo hlavně místní zemědělské družstvo, které potřebovalo sloučit některé pozemky kvůli snadnějšímu obhospodařování.

„V rámci pozemkových úprav byly vyčleněny plochy pro popsané biokoridory, aby se také udělalo něco pro přírodu. Biokoridory jsou mimo jiné přechodovou a klidovou zónou pro zvěř. Jsou zázemím pro různé dravce, kteří loví na polích myši. Nahrazují meze, které byly rozorány za dob minulého režimu. Fungují také částečně jako větrolamy a mají i funkci důležitého protierozního opatření. U části biokoridoru je vybudován souběžný svodný, čtvrtkilometrový drén se zaštěrkováním, který směřuje do stávající vodoteče na kraji lesa. Musím říci, že naše krajina teď i díky biokoridorům vypadá lépe a za dobu svého starostování jsem se spoluprací s SPÚ velice spokojený,“ dodává starosta Běchar.

Traktory, auta, brusle i kola

Biokoridory přitom nejsou jedinými společnými zařízeními, která z komplexních pozemkových úprav v Běcharech vzešla. Obec má také několik nových asfaltových cest s celkovou délkou asi čtyři kilometry. Ty slouží zemědělcům pro přístup na obhospodařované plochy, ale také cyklistům a bruslařům. Jedna z cest nahradila původní štěrkovou komunikaci a spojuje Běchary a Vršce, které jsou vzdálené asi 3 kilometry.

Becherer je pohárník

Běchary leží jihozápadně od Kopidlna na Jičínsku a žije tu zhruba 280 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1290. Podle lingvistů má název vesnice původ v německém termínu Becherer, což je označení pro řemeslníky zabývající se výrobou dřevěných nádob na pití. Česky se tomuto řemeslu říkalo pohárnictví.

V roce 1989 byl v Běcharech nalezen hrob se čtyřiceti lidskými a koňskými ostatky. U koster byly také nalezeny takzvané záušnice. Ty jsou typické pro 9. století a archeologové se domnívají, že hrob má na svědomí válka, bitva či neznámá epidemie.

Zdroj: Státní pozemkový úřad

http://www.zitkrajinou.cz