21. květen Evropským dnem pro Naturu 2000

Evropská soustava chráněných území Natura 2000 chrání rozmanitost evropské přírody a ty druhy rostlin, živočichů či stanovišť, které patří z pohledu celé Evropy k těm nejohroženějším. V České republice do ní patří 41 ptačích oblastí a 1113 evropsky významných lokalit. Mnohé z nich potřebují péči. Tu mimo jiné zajišťuje osmiletý projekt Jedna příroda, na kterém se podílí AOPK ČR.

„I letos budeme na více než stovce míst kosit různé typy travních porostů, obnovovat tůně, mokřady i rašeliniště, na mnohé pastviny se vrátí ovce, kozy a skot, dosadíme vhodné druhy stromů, budeme stavět lesnické oplocenky či eliminovat invazní druhy. Nešlo by to samozřejmě bez spolupráce s vlastníky či uživateli pozemků. Ve vybraných územích – například evropsky významných lokalitách Hodonínská doubrava a Koda v Českém krasu – se také věnujeme experimentálnímu managementu, jako je pařezinové hospodaření. Vycházíme z toho, jak tady kdysi hospodařili naši předkové,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Z historických záznamů je patrné, že na mnoha místech v naší krajině bylo pařezinové hospodaření, při kterém se využívá přirozená obnova dřevin pomocí semen a pařezových a kořenových výmladků, zcela běžné. Takové lesy jsou prosvětlené a poskytují domov bohatství rostlin a hmyzu.

V evropsky významné lokalitě Hodonínská doubrava poslouží založené experimentální plochy dvojímu účelu – budou zde sbírána data pro vyhodnocení vlivu tohoto typu hospodaření na zdejší přírodu a pro vyhodnocení jeho ekonomické bilance a z ní plynoucí dopady na hospodaření vlastníků lesů. Cílem studie je sledovat, zda je možné lépe skloubit ochranu přírody s produkční funkcí lesa.

Péče pomůže i vybraným chráněným druhům, jako je například čolek velký nebo z motýlů přástevník kostivalový, hnědásek chrastavcový či modrásek bahenní. Pro čolky se obnovují mokřady a hloubí tůně, motýli zase potřebují pravidelné kosení či extenzivní pastvu luk, na kterých se vyskytují.

Vloni se v rámci projektu pečovalo o 88 lokalit. AOPK ČR na tuto činnost vynaložila více než 19 milionů Kč, z toho polovinu na nelesní opatření, třetinu na lesní opatření a zbývající část na vodní opatření.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Ilustrační foto: staré pařeziny na Křivoklátsku, autor Jan Řezáč