2020 – Rok smutných rekordů v českých lesích v číslech

Loňský rok byl pro vlastníky lesů rokem smutných rekordů. Statistiky jednoznačně hovoří o historicky nejvyšších nahodilých těžbách a nejnižších cenách za dřevo. Paradoxně k těmto faktům vláda schválila rekordně nízkou sumu 3,6 miliardy Kč na kůrovcové kompenzace za rok 2020. To je pouze necelých 9 procent z celkových škod způsobených v lesích loni kůrovcem.

„Vyčleněná suma, která je určena pro nestátní i státní vlastníky lesů, je velmi nízká a může vést u některých vlastníků až k zastavení obnovy kůrovcových holin nebo dalších pěstebních činností, na které jim nezbydou finance,“ uvádí Stanislav Janský, místopředseda SVOL pověřený výkonem funkce předsedy. Současně upozorňuje na fakt, že také Senát doporučil vládě, aby uvolnila prostředky na kůrovcové kompenzace za loňský rok minimálně ve výši 7 miliard korun. Tento apel však zůstal nevyslyšen.

„Je až zarážející, jak dosažené hodnoty nevzbuzují pozornost občanů, vlády a dalších politiků. Jedná se o obrovské problémy, které se budou projevovat v následujících letech a desetiletích,“ uvádí Martin Fojt, správce Kolowratského majetku.

Rok 2020 v lesích

Celková těžba v ČR 35,8 mil. m3 – rekordní objem vytěženého dřeva s podílem nahodilé těžby 94,8 % (kalamitní dříví). Jedná se o těžbu, která byla třikrát vyšší než dlouhodobá přípustná roční těžba (1980 – 2020) ve výši 12,760 mil. m3.

Nahodilá jehličnatá těžba 17,5 mil. m3 – vytěžené dříví v důsledku kalamit u nestátních lesů. Historický objem nahodilé jehličnaté těžby nestátních vlastníků lesa s meziročním nárůstem více než 4 mil. m3 dřeva (plocha nestátních lesů představuje 46 % z celkové rozlohy lesů ČR).

Cena jehličnatého dřeva na odvozním místě 775 Kč/m3 – historicky nejnižší obchodovaná cena dříví u nestátních vlastníků lesa, která opětovně nedosáhla limitního výnosu 995 Kč/m3 nutného k zajištění řádné péče o les. Pokles ceny dřeva o 45 % od roku 2017.

Vytěžená plocha v ČR 33 671 ha – nutná obnova lesa na rekordní výměře holin, která se dle informací Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti meziročně zvýšila o 5 tis. ha. K zajištění tohoto cíle bude nutných několik stovek milionů sazenic lesních dřevin. Při výsadbách v roce 2020 bylo využito 205,6 mil. sazenic.

Výše škod v lesích ČR 44 mld. Kč v důsledku kůrovcové kalamity – vyčíslená na základě znaleckého výpočtu think tanku Czech Forest. Jedná se pouze o ekonomickou škodu, kde nejsou vyjádřeny škody na mimoprodukčních funkcích lesa (např. rekreační, půdoochranné, vodoochranné…)

Přestože se v loňském roce v důsledku kůrovcové kalamity zvýšil objem nahodilé těžby oproti roku 2019, vláda reagovala podporou na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2020 ve výši pouze 3,6 mld. Kč, což je o 45 % méně než v roce předchozím. Částka 3,6 mld. představuje necelých 9 % z výše škod v lesích za rok 2020.

„Za období 2017-2019 činila finanční podpora na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity dle údajů Ministerstva zemědělství 9,3 mld. Kč. Je nutné však doplnit, že vyčíslené ekonomické škody v důsledku kůrovcové kalamity v českých lesích dosahovaly za období 2018- 2020 rekordních 100 miliard,“ vysvětluje Martin Fojt.

Kůrovec způsobil v posledních letech katastrofální škody v lesích, které v důsledku ovlivní českou krajinu na další desítky let. Navrhovaná výše podpory za rok 2020 není podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) adekvátní. Současná vláda sice deklaruje odpovědnost za lesy jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, ale její rozhodnutí o tom bohužel nesvědčí.

Pro příští vládu pak bude klíčovým úkolem zajistit udržitelné financování lesního hospodářství do budoucna. Bude potřeba co nejdříve nalézt konstruktivní řešení a počítat s tím, že pro zachování lesů a jejich ekosystémových funkcí bude nutné v rozpočtu MZe počítat každoročně s částkou 10-12 miliard korun.

Informace k „Příjmu žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v roce 2020“ najdete zde.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Ilustrační foto: archiv VÚLHM