Zprávy lesnického výzkumu vycházejí nepřetržitě po tři generace

ZLV logo 60 letV lednu 2015 uplynulo 60 let od vydání prvního čísla časopisu, který pravidelně přináší zprávy ze světa lesnického výzkumu. Za dobu jeho existence vyšlo 238 čísel (k tomu tři speciální) a v nich přes dva a půl tisíce článků – rozsáhlejších i krátkých.

Časopis si při svém zrodu kladl za cíl stát se jedním z pojítek výzkumu a praxe. U zrodu časopisu stál Jaroslav Hofman (1918–1991), přední pracovník Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin, který byl i jedním ze zakladatelů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi – Strnadech. Zpočátku vycházely články zaměřené na původní výsledky výzkumu, které neměly striktní strukturu vědeckých příspěvků tak, jak ji známe dnes, ale byly to spíše zprávy o řešených úkolech a dosažených poznatcích. Kromě toho časopis obsahoval odborné články zpracované podle zahraničních pramenů, na jejichž přípravě se podílelo silné překladatelské oddělení.

Časopis postupem času několikrát změnil název: ze Zpráv VULH nejdříve na Zprávy VÚLHM a později na nynější Zprávy lesnického výzkumu. Od roku 1955, kdy spatřil světlo světla sešit psaný na stroji a rozmnožovaný cyklostylem, zaznamenal časopis přerod v plnohodnotné vědecké periodikum, indexované ve významných citačních databázích.

Časopis vycházel s různou periodicitou. Například hned v prvním ročníku vyšlo 10 čísel. V 70. letech se počet čísel za rok ustálil na 4, což trvá dosud.

Od 60. let minulého století až do roku 1993 vydával zprávy Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech ve spolupráci s Výskumným ústavem lesného hospodárstva Zvolen ve Státním zemědělském nakladatelství (později jen v Zemědělském nakladatelství) v Praze. Nyní je vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., v útvaru Lesnické informační centrum.

Časopis je bezplatný a vychází díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR. Výtisky jsou zasílány majitelům lesů a lesním hospodářům a dále institucím zaměřeným na lesní hospodářství nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Články jsou publikovány v češtině a slovenštině, doplněné anglickými abstrakty, souhrny a dvojjazyčnými popisky u příloh tak, aby měly své uplatnění i v prostředí mezinárodní vědecké komunikace. Na zdárný chod dohlíží redakční rada tvořená odborníky z řad lesnické veřejnosti. Články jsou posuzovány dvěma recenzenty.

„Díky kvalifikované práci odborníků je časopis Zprávy lesnického výzkumu na vysoké úrovni, v současné době je jako vědecký recenzovaný časopis uznávaný nejenom v České republice, ale i v zahraničí a celých 60 let svého působení si zachovává vysokou odbornost,“ uvedl předseda redakční rady, ředitel VÚLHM Bohumír Lomský a doplnil: „Všem přispěvovatelům, redaktorům, členům redakční rady a recenzentům přeji do dalšího období úspěch a přidávám přání nás čtenářů, aby si tento časopis dále udržel vysokou odbornou úroveň a aby významně přispíval k dalšímu rozvoji lesnického aplikovaného výzkumu nejen v naší zemi, ale i v evropském regionu.“

Články ZLV jsou excerpovány do České zemědělské a potravinářské bibliografie v Knihovně Antonína Švehly (ÚZEI), v úplnosti má však záznamy o pracích vyšlých v ZLV knihovna vydavatele, tedy VÚLHM v. v. i. a jsou k dispozici v on-line katalogu knihovny: http://www.vulhm.cz/katalog/

Časopis je plně dostupný i v on-line verzi na adrese VÚLHM: http://www.vulhm.cz/index.php?p=casopis_zlv&site=default

casopisy ZLV
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Lesnické informační centrum
Strnady 136
252 02 Jíloviště

Vedoucí redaktor: Ing. Jan Řezáč
tel.: 724 576 008
e-mail: rezac@vulhm.cz

www.vulhm.cz
www.lesaktualne.cz