Živé suvenýry z dovolené raději nevozte, mohou způsobit nenapravitelné škody

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se k nám dostávají škůdci a choroby rostlin? Šíří se v důsledku změn klimatu nebo se na šíření podílí výrazně i člověk a jeho zásahy do životního prostředí? Mohu si dovézt z dovolené nějaké rostliny? Nehrozí nějaké riziko? To jsou jen některé z otázek, na které se Vám pokusíme v dalším textu odpovědět.

Světový trh a čilý cestovní ruch s sebou nesou i negativní důsledky v podobě zavlékání nových nemocí a škůdců rostlin na nová území. Může se jednat o škodlivé organismy, které jsou v České republice běžně rozšířené, ale i takové, kteří se u nás nevyskytují a mohou způsobit po zavlečení závažné škody. Tyto škodlivé organismy jsou v mezinárodní rostlinolékařské terminologii označovány jako tzv. karanténní.  Jedná se o organismy (hmyz, bakterie, viry, viroidy apod.), které mohou způsobit významné škody na zemědělské produkci, ale rovněž způsobit škody na zdraví lidí (např. alergie), zvířat, rostlin (např. škůdci rostlin) a životním prostředí (např. invazní druhy, gradační škůdci). Ve svém důsledku dochází ke snižování a zhoršení kvality zemědělské produkce, ke zvýšení používání pesticidů, ohrožení životního prostředí a celkově ke zhoršení podmínek pro život.  Nejvýznamnější cestou, kterou se mohou tyto škodlivé organismy šířit na velké vzdálenosti, je mezinárodní obchod rostlinnými komoditami, významnou cestou je ale také stále intenzivnější cestovní styk.

Příkladem nevratných škod je vyhubení kaštanovníku zubatého v lesích na východě USA, který v těchto lesích tvořil více než čtvrtinu původních stromů. Tento druh stromu se na počátku minulého století stal obětí choroby působící rakovinu kůry kaštanovníku (Cryphonectria parasitica), houba způsobila úhyn 3,5 miliardy stromů poté, co byla zavlečena z Asie. Úhyn stromů výrazně narušil i potravní řetězce mnoha živočichů. Pokud se podíváme do Evropy, tak dobrým příkladem je nedávné zavlečení asijských kozlíčků rodu Anoplophora nebo háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), kteří dnes způsobují rozsáhlé škody v lesích v parcích Evropy a jejich likvidace stojí velké náklady. V České republice můžeme jmenovat například zavlečení mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) ve 20. letech minulého století. Jaké škody zavlečení způsobilo, jistě ví většina z nás. Můžeme jmenovat i chorobu grafiózu jilmů (Ophiostoma ulmi, Ophiostoma novo-ulmi), která se na území Československa objevila pravděpodobně již ve 20. letech minulého století a způsobila prakticky vyhynutí populace jilmů. Příkladem může být i zavlečení bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera) z USA do Evropy. Dnes je tento škůdce rozšířen téměř na celém území ČR.  Velkým problémem je zavlečení bakterie Xylella fastidiosa do jižní Evropy (zejména Itálie, ale také Francie a Španělsko), kde způsobuje totální odumírání porostů olivovníků. Rychlost a četnost zavlékání nepůvodních druhů škodlivých organismů do nových oblastí se zvyšuje s rostoucí globalizací a s ní spojeným mezinárodním obchodním i cestovních ruchem.

Pokud si na trhu v zahraničí koupíte nějakou rostlinu, tak je nutné mít na paměti, že vždy existuje riziko, že Vámi dovážený suvenýr je skrytě napaden škůdci nebo chorobami.  Ještě nebezpečnější je volný sběr rostlin v přírodě (kde můžete porušit i další předpisy, kde Vám hrozí i velmi přísné tresty, vč. vězení). Výsledkem bývá rychlý úhyn dovezené rostliny a mnohdy značné následné škody, které takový organismus způsobí na dalších rostlinách ve vašem bytě, zahradě nebo okolí. Je nutné si uvědomit, že porušujete fytosanitární předpisy, jejichž úkolem je chránit naši přírodu a zemědělskou produkci. Opatření proti šíření již zavlečených nových organismů jsou složitá, zdlouhavá, někdy až nemožná, a jsou placeny z našich daní. Pokud trávíte dovolenou mimo země EU, nedovážejte z těchto zemí žádné rostliny a rostlinné produkty z důvodu vysokého rizika zavlečení chorob a škůdců. Opatrnost je nutná i při dovozu ovoce, zeleniny a řezaných květin. Choroby a škůdci rostlin nejsou většinou pouhým okem vidět a mohou tak být snadno dovezeni se zbožím.

Z těchto důvodů existují celoevropské fytosanitární předpisy pro dovoz rostlin a rostlinných produktů z jiných než členských států EU. Předpisy zahrnují zákazy a omezení týkající se rostlinných druhů, u nichž je riziko zavlečení škodlivých organismů velmi vysoké. Cílem opatření a předpisů je zabránit zavlékání významných a nových škodlivých organismů.

V rámci EU a Švýcarska funguje srovnatelný fytosanitární režim, proto při převozu rostlin a rostlinných produktů pro soukromou potřebu v rámci těchto zemí EU neplatí pro turisty žádná omezení. Rostlinolékařské osvědčení, ani další doklady, se k tomuto účelu nevyžadují. To se však nevztahuje na francouzská zámořská území a Kanárské ostrovy.

Dovážet pro vlastní potřebu bez dokladů a kontroly je povoleno:

– max. 2 kg ovoce a zeleniny, kromě brambor,

– max. jedna kytice tvořená řezanými květinami nebo větvemi,

– max. 5 sáčků osiv v originálním balení, kromě semen
bramboru.

Ve všech ostatních případech je dovoz rostlin buď zakázán, nebo musí být rostliny nebo rostlinné produkty opatřeny v zemi původu rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate), které vystaví národní úřad ochrany rostlin (The Plant Protection Service, NPPO). Při vstupu na území EU musí být rostliny nebo rostlinné produkty zkontrolovány službou, která zajišťuje dovozní rostlinolékařskou kontrolu. Pro cestující, kteří dováží rostliny ze zemí mimo EU, nejsou stanoveny žádné výjimky. Není-li na hranicích předloženo rostlinolékařské osvědčení, je dovážené zboží zabaveno a zlikvidováno.  Cestující za zabavené zboží neobdrží žádnou náhradu.

Příklad rostlin, které je zakázáno do EU dovážet:

– většina trav (Poaceae) a běžných jehličnanů
– některé listnaté stromy

– většina ovocných stromků
– réva vinná
– rostliny citrusů
– půda a pěstební substráty
– hlízy bramboru

– rostliny z čeledi lilkovité (Solanaceae)

Pokud si nelegálně dovážíte rostliny a rostlinné produkty, máte možnost je na letištích odložit do připravených kontejnerů.

Do EU je dále zakázáno dovážet druhy rostlin (vč. semen), které byly vyhodnoceny jako invazní nepůvodní druhy, které způsobují významné škody a jejich likvidace není možná nákladově efektivním způsobem. V České republice jistě všichni známe rozšíření bolševníku velkolepého a problémy při jeho likvidaci.

Pokud plánujete dovést ze zahraničí rostliny, informujte se před zahájením cesty na aktuální zákazy a podmínky jejich dovozu.

Kontakty:

ÚKZÚZ, Odbor dovozu a vývozu, tel. 545 110 490, 724 247362, odv@ukzuz.czukzuz@ukzuz.cz

ACK ČR
Lípová 15
120 44 Praha 2
Tel: 224 914 543
Fax: 224 914 674

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ilustrační fotografie:

  1. Netýkavka žláznatá, 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_nightlyviolet
  2. Cedry v tureckých horách, 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_yellowderevo