Vzniká systém sdílení znalostí o rizicích pro evropské lesy

K plnění vize pro evropské lesy 2030, kdy jsou tyto lesy udržitelně obhospodařovány, aby byly odolné, zdravé, produktivní a multifunkční a aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, se zavázala bratislavská ministerská konference procesu FOREST EUROPE. Konference se zúčastnili také zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Kvůli pandemii Covid-19 se poprvé uskutečnila prostřednictvím videokonference, které se zúčastnili ministři a další vysocí představitelé zodpovědní za lesnictví.

Náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář, který vedl českou delegaci, vystoupil na ministerském kulatém stolu k adaptaci lesů na změnu klimatu. Uvedl, že v důsledku nepříznivých dopadů klimatické změny na lesy čelí Česko největší kůrovcové kalamitě co do velikosti postiženého území i objemu napadeného dříví.

„Naše reakce na tuto situaci byla a je velmi komplexní, spolupracovalo na ní několik ministerstev a zahrnovala mimo jiné změnu lesního zákona, která dala vlastníkům lesů více flexibility při obnově dotčených lesů. Současně zaručuje, že obnovené lesy jsou různorodé ve smyslu druhového složení a prostorové struktury, a proto odolné. Také jsme představili nové finanční příspěvky, které cílí jak na kompenzaci ztrát příjmů způsobenou vynucenou nahodilou těžbou, tak i na obnovu poničených lesů,“ řekl náměstek Patrik Mlynář.

Vyjádřil také plnou podporu bratislavské rezoluci, ve které se signatáři mimo jiné zavázali zlepšit mezinárodní spolupráci v panevropském regionu a propojit národní a mezinárodní aktivity prostřednictvím založení mechanismu pro sdílení znalostí o rizicích pro panevropské lesy.

Na konferenci byla představena nová Zpráva o stavu evropských lesů, která je ke stažení zde.

Proces FOREST EUROPE je založen na dobrovolných závazcích 47 signatářských zemí. Začal již v roce 1990 s cílem podpořit trvale udržitelné hospodaření v lesích v Evropě. Touto ministerskou konferencí končí slovenské předsednictví, vedení přebírá Německo.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/

Ilustrační foto: archiv VULHM