Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. pracuje na společném projektu příhraničních regionů. Hodnocení výsledků dvouleté spolupráce přinese odborná konference

logo konferenceEvropský region Dunaj – Vltava (ERDV) pořádá 15. října odbornou konferenci, na které bude mít svého zástupce ve znalostní platformě Výzkum a inovace Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM). Odborná konference „Perspektiva budoucnosti pro Evropský region Dunaj-Vltava“ se bude konat v Bavorsku, konkrétně v ambergském Congress Centrum (ACC). Cílem konference je informovat účastníky sedmi znalostních platforem Evropského regionu o aktuálním stavu práce jednotlivých platforem a cíleně tak podpořit výměnu informací a provázání.

Program doplní odborná přednáška pana Dr. Ulricha Eberla (Siemens AG) na téma „Budoucnost 2050 – jak již dnes vymýšlíme budoucnost“, která poukáže na podstatné směry vývoje a trendy příštích desetiletí.

ERDV má sedm oblastí, tzv. znalostních platforem, kterým se systematicky věnuje. Do každé z nich nominovaly jednotlivé regiony své zástupce. Do platformy Výzkum a inovace byl  nominován Krajem Vysočina Radek Novotný z VÚLHM.

„Scházíme se dvakrát až třikrát ročně a naším cílem je jednak definovat směry výzkumné spolupráce na území ERDV a jednak poskytnout prostor pro výměnu zkušeností a prostor pro navázání kontaktů mezi institucemi, firmami, organizacemi, které by chtěly napříč prostorem ERDV spolupracovat na poli vědy a výzkumu,“ přiblížil spolupráci na projektu Radek Novotný.

Například na setkání ve Vodňanech, kde byli přítomni i zástupci Národního parku Šumava byli členové vědomostní platformy přizváni do pracovní skupiny, která řeší koncepci NP Šumava v oblasti péče o drobné vodní toky.

Práce vědomostní platformy si klade za cíl mimo jiné vytvořit síť vědy a hospodářství, dosáhnout většího přílivu investic do oblasti výzkumu a inovace. Dále docílit vzájemné výměny pracovních sil kompetentních pro výzkum, technologie a inovace a vybudovat podpůrnou infrastrukturu.

Výzkum a vývoj přispívají k ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst.

V regionu ERDV jsou díky široce pojaté výzkumné infrastruktuře (vysoké školy a mimouniverzitní výzkumná zařízení) a díky husté síti inovačních a technologických center nastavené optimální podmínky pro výzkum a vývoj.

ERDV se tak chce vyvinout do podoby ještě cennějšího prostoru pro výzkum a inovace:

podnítit výstavbu sítí v oblasti výzkumu a inovace, upevnit směrem ven pozici ERDV jakožto prostoru pro inovace a výzkum a místo se sídlem řady podniků a pracovní trh s mnohostranným zaměřením.

Informace o Evropském regionu Dunaj – Vltava

Evropský region Dunaj – Vltava je třístranné pracovní společenství sedmi partnerských regionů – Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny.

Jeho cílem je rozvoj spolupráce pro dobro obyvatelstva žijícího na tomto území, pro posílení regionu v konkurenci dalších regionů a pro realizaci evropské myšlenky.

Pro každou perspektivní oblast je zřízena znalostní platforma, ve které jsou zastoupeni experti všech sedmi regionů (např. z oblasti státní správy, vysokých škol, firem a institucí). Jejich úkolem je vymyslet a naplánovat konkrétní opatření v rámci strategie ERDV a podporovat projekty z odborného hlediska prostřednictvím svých znalostí a kontaktů. Každý region ERDV je zodpovědný za fungování a práci jedné znalostní platformy.

Oficiálně bylo toto pracovní společenství sedmi regionů založeno v polovině roku 2012. Jednotlivé platformy se kromě výzkumu a inovací zaměřují na vysoké školy, kooperaci podniků, trh práce, cestovní ruch, energii a dopravu.

Podrobnosti lze nalézt na webu http://www.evropskyregion.cz/

Zdroj: R. Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 8. října 2014