Lesní ochranná služba pomáhá k zlepšení stavu lesních porostů

Experiment s umělou inokulací (ošetřením) mykorhizním přípravkem u smrků provedli vědci z Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Vědci hledají řešení, jak optimalizovat výsadby v oblastech kde docházelo k narušení smrkových porostů.

Jedním z možných řešení by podle nich byla přeměna čistě smrkových porostů na smíšené lesy. Kromě změny dřevinné skladby by další možností mohlo být ošetření kořenového systému sazenic mykorhizními přípravky a tím zajištění úspěšného přežití sazenic po přesazení a stimulace jejich dalšího efektivního růstu ve stresových podmínkách. (Pro upřesnění mykorhiza je symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin).

Umělá inokulace rovněž vede ke zlepšení zdravotního stavu a odolnosti vůči různým abiotickým vlivům či biotickým škodlivým činitelům.

Efekt umělé inokulace byl ověřován po dobu tří let

Pokus s mykorhizně inokulovanými (ošetřenými) sazenicemi smrku ztepilého a s kontrolními (neošetřenými) sazenicemi založili zaměstnanci LOS na čtyřech plochách.

Na každé z ploch vysázeli 100 kusů smrkových sazenic máčených v tekutém ektomykorhizním přípravku a 100 kusů sazenic neošetřených. Z pokusných ploch byly v průběhu tří let odebírány ošetřené a kontrolní sazenice z výsadeb provedených v letech 2007, 2008 k laboratornímu zhodnocení parametrů sazenic (výška nadzemní části, maximální délka kořene, hmotnost sušiny nadzemní části a kořene) a mykorhizních charakteristik.

Umělá inokulace smrkových sazenic mykorhizním přípravkem slabě pozitivně ovlivnila rozvoj aktivních mykorhiz, vyjádřený především hustotou aktivních mykorhiz. V hodnocení růstových charakteristik (výška nadzemní části, délka kořene, sušina nadzemní a kořenové části) nebylo shledáno bezprostřední zlepšení.

Vliv testovaného preparátu byl nejednoznačný

Na rozvoji mykorhiz a růstu sazenic se podílí mnoho faktorů, které lokálně a časově kolísají. Vzhledem k rozsahu souboru jde o závěry předběžné, založené na minimálním počtu zkoumaných jedinců. Vyhodnocení pokusu přineslo nejednoznačné výsledky. Jedním z důvodů nejednoznačnosti výsledků může být kvalita inokula a mimo jiné i proměnlivost výskytu přirozených mikroorganismů (primární přirozená mykorhizace) v závislosti na půdních poměrech a také vliv neopakovatelných klimatických podmínek a případné mikroklimatické rozdíly v průběhu testovaného období. Na základě vyhodnocení tohoto pokusu nelze metodu umělé inokulace sazenic pro lesnickou praxi v inkriminované oblasti odmítnout (vede patrně k vyššímu zastoupení aktivních mykorhiz). Je však nutné zohlednit ekonomické náklady. Více zde

Zdroj: V. Pešková, M. Tuma, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.