Vyjádření k případům výskytu divokých prasat v příměstských oblastech

71155688_xl

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako nejsilnější myslivecká organizace v České republice zastupující přes 60 tisíc myslivců, cítí povinnost vyjádřit své stanovisko k této situaci, zejména poupravit některé chybné formulace kolující v českých médiích. Pro uvedení problému na pravou míru je také potřeba doplnit několik chybějících a zásadních informací.

V první řadě je důležité uvést, že případy napadení psa divokým prasetem, které byly zveřejněny v posledních dnech v médiích, se staly převážně na nehonebních pozemcích dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., §2 písm. e). Na těchto pozemcích může být lov prováděn pouze na základě výjimky vydané státní správou myslivosti, avšak to situaci zcela neřeší. Jedná se totiž o hustě osídlená místa, přičemž k lovu je potřeba použít střelné zbraně a lovec na sebe tímto bere nesmírnou odpovědnost. Jedním z bezpečných způsobů regulace stavů zvěře na takovém území je využití odchytových zařízení. Je nutné zdůraznit, že každý uživatel honitby se musí bezpodmínečně řídit platnou legislativou ČR se všemi z toho vyplývajícími důsledky a omezeními.

Lokálně se zvyšující stavy černé zvěře jsou celoevropským problémem, který je spojen s intenzivním obhospodařováním krajiny člověkem. Bohužel, také na honebních, a to především zemědělských pozemcích je lov zvěře významnou měrou ztížen monokulturním hospodařením, kdy zvěři poskytujeme neomezené množství potravy a několikaměsíční dokonalý kryt. Ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě k novele zákona o myslivosti uvádí: „Ve velkých polních celcích osetých jednou plodinou se mohou divoká prasata zdržovat celé dny a myslivci je tak mohou jen obtížně lovit. Proto se v novele navrhuje, že by zemědělci měli zmenšit pole s jednou plodinou, a to na maximálně 30 hektarů, případně pole rozdělit pásem s jinou plodinou o šíři alespoň 12 metrů.“ ČMMJ, z.s. tedy doufá v zlepšení podmínek pro odstřel zvěře a zvýšení efektivnosti lovu v budoucnosti.

Pokud k lokálnímu nárůstu stavů zvěře dojde, logicky vyústí k migraci a vyhledávání dalších zdrojů potravy v zimních měsících, kdy potravní nabídka je naopak velmi chudá, a to i do blízkosti lidských sídel. Zde bohužel volně žijící zvěř může nalézt potravu například v místech skladování komunálního odpadu, který není vždy dobře zabezpečený a v některých případech dokonce volně pohozený. Černá zvěř si vzhledem ke své inteligenci přirozeně zvyká na setkání s člověkem, kterého v určitých případech nevyhodnotí jako nebezpečného a potravní pud převáží jakoukoli bázeň a plachost.

Praha není jediné město, které se s podobným problémem potýká. Magistrát města Ústí nad Labem vyplácí odměnu 500 Kč myslivcům, kteří uloví divočáka v postižených lokalitách, zastupitel Karlovarského kraje bude navrhovat zvýšení odměny za ulovení divočáka ze stávajících 1 000,-kč na 1 500,-kč, což jsou příklady správného přístupu založeném na spolupráci. Pražský magistrát ale volí raději hrozby o výpovědi nájemních smluv. Pokud by takový krok učinil, musel by najímat placené lovecké skupiny. Tomu by ale předcházel administrativní proces trvající řádově roky, který by vyústil v další, tentokrát již nekontrolovatelné množení divokých prasat. Samozřejmě i tito lovci by se při lovu potýkali s totožnými problémy, jako stávající uživatel.

Wild animals walking on snow in forest (wild boar and red deer in background)

Bohužel je zapotřebí opravit také výroky radní Magistrátu hl. města Prahy paní RNDr. Jany Plamínkové, která uvádí, že působení divokých prasat v případě honitby mysliveckého spolku v Horních Počernicích je vinou výhradně myslivců. Pro prase divoké nejsou v této honitbě stanoveny minimální a normované stavy. Povolení k lovu získává na základě vlastní žádosti v souladu s § 36 odst. 5 zákona o myslivosti podané na orgán státní správy myslivosti. Uživatel honitby Horní Počernice předložil zastupitelům Prahy 14 návrh souboru opatření, které jsou, nejen z mysliveckého pohledu, nutné pro lepší zvládnutí stávajícího stavu. Bohužel tyto návrhy, mezi něž patří zejména zajištění možnosti lovu na nehonebních či k honitbě nepřičleněných mnohahektarových pozemcích, vyčištění těchto neprostupně zarostlých pozemků, jakož i podobných pozemků v honitbě, byly bez dalšího smeteny ze stolu a prohlášeny za nic neřešící a nedostatečné. Radnice Prahy 14 disponuje taktéž od podzimu minulého roku, na základě iniciativy uživatele honitby, nabídkou firmy  na ošetření více jak 2 km nejfrekventovanějších pěších tras v honitbě pachovými odpuzovači. Toto opatření, které prokazatelně například snižuje počet střetů aut se zvěří, však bylo taktéž prohlášeno za neúčelné a zbytečné.

Uváděná předložená opatření jsou mimo kompetence, ale i finanční možnosti uživatele honitby. Je smutné konstatování, že na rozdíl od celé řady zastupitelstev v naší republice, která zvolila účelnou a trvalou spolupráci s myslivci, je pražský přístup založen na medializaci situace vedoucí k neúměrnému zveličování problému bez konkrétních výstupů. Přirozeně nejsou-li medializované hrozby odebrání honitby považovány za účinné kroky k snížení stavu černé zvěře.

Na závěr bychom rádi apelovali na majitele psů, kteří chodí do volné přírody, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v krajině a respektovali zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., který v §9, odst. 2 hovoří o zákazu plašení zvěře jakýmkoliv způsobem, čím bezesporu volné pobíhání psa je. Toto doporučení se týká ochrany nejen zvěře, ale také psů a jejich majitelů.

Zdroj: http://www.cmmj.cz

Ilustrační foto: 123RF

Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_photocech

Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_budabar