Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích…

Citace: 423/2011 Sb. Částka: 146/2011 Sb.

Na straně (od-do): 5486 Rozeslána dne: 22. prosince 2011

Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství

Datum přijetí: 15. prosince 2012 Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: 

Vydáno na základě: 289/1995 Sb. Předpis ruší: 219/1998 Sb.

423

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2011

o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

§ 1

Způsob výpočtu nákladů

(1) Výše nákladů na činnost odborného lesního hospodáře se stanoví jako součet nákladů za kalendářní dny, kdy odborný lesní hospodář vykonával svou funkci pro vlastníky lesa. Náklady na jeden kalendářní den jsou součinem celkové výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa všech vlastníků a pevně stanovené sazby na hektar a den.

(2) Sazba se stanoví podle průměrných nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a činí 1,20 Kč na hektar a den.

(3) Náklady na výkon funkce odborného lesního hospodáře se vypočítávají za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Celkové čtvrtletní náklady se zaokrouhlují na celé koruny dolů.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, se zrušuje.

§ 3

Přechodné ustanovení

Při výpočtu nákladů za poslední čtvrtletí roku 2011 se postupuje podle právní úpravy a sazby platné do 31. prosince 2011.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 22. prosince 2012