Vlastník lesa vytěžil, nezalesnil a nekomunikuje. Česká inspekce životního prostředí mu uložila pokutu 167 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Havlíčkově Brodě uložili další pokutu 167 500 korun společnosti BEZZY GROUP s.r.o. za ohrožení životního prostředí v lesích. Sankce je od 19. března 2019 pravomocná.Společnost nezalesnila holou plochu o výměře 0,77 ha na lesních pozemcích u Chlumu v okrese Žďár nad Sázavou. Vlastník lesa, BEZZY GROUP s.r.o., nekomunikuje s lesním hospodářem, se státní správou ani s inspekcí, nezúčastnila se kontrol a většinu písemností nepřebírá.

Holina vznikla po těžbě dřeva v červenci roku 2014. Zalesněna měla být v zákonem stanovené lhůtě nejpozději do konce července 2016. To nebylo splněno a byla jí uložena pokuta 64 200 korun. V roce 2017 pak další pokuta 96 000 korun za ohrožení životního prostředí tím, že vlastník včas nezpracoval kůrovcem napadené stromy. Žádná pokuta nebyla dosud uhrazena.Protiprávní stav v lese tedy trvá od 1. srpna 2016. Inspektoři vlastníkovi uložili, aby provedl nápravu, nestalo se. Ani v náhradní lhůtě vlastník lesa mýtinu nezalesnil. Nyní tedy byla společnosti BEZZY GROUP s.r.o. uložena další pokuta 167 500 korun.„Následnou kontrolou 1. 8. 2018 jsme zjistili, že opět nic nebylo splněno. Klest zůstal nevyklizen, plocha byla silně zabuřenělá převážně červeným bezem, starčkem a dalšími bylinami,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. „Vzhledem k agresivní buřeni nelze očekávat přirozené zmlazení lesních dřevin. Popsaný stav je v rozporu se zákonem o lesích, který ukládá vlastníku lesa povinnost holinu na lesních pozemcích zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku,“ dodal Panský.V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit lhůtu delší. O povolení delší lhůty pro zalesnění však vlastník nepožádal.Odborný lesní hospodář inspekci telefonicky sdělil, že na povinnost zalesnit holinu do dvou let od jejího vzniku byli vlastníci písemně upozorněni při vydávání souhlasného stanoviska s těžbou. Těžba byla provedena v červenci roku 2014. „Z toho vyplývá, že obviněný v tomto případě měl a mohl konat potřebné kroky k nápravě nežádoucího stavu, ale přes prokazatelné informace nekonal. Rovněž inspekcí uložené opatření nesplnil ani ve stanovené náhradní lhůtě. To znamená, že jeho jednání bylo motivováno pouze ziskem z vytěženého dřeva,“ uvedl Panský.Závažnost přestupku hodnotí inspekce jako významnou. Les je, jak je uvedeno v zákonných předpisech, národním bohatstvím a nenahraditelnou součástí životního prostředí. V uvedených porostech je oslabena funkce estetická i rekreační. Vzhledem k velikosti odlesněné plochy dochází ke změnám i ve funkci klimatické a hydrické. Nezanedbatelné není ani odčerpávání živin z humusového horizontu nežádoucí vegetací.

Zdroj: http://www.ekolist.cz

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_kwasny221