Vít Šrámek získal ocenění ministra zemědělství

vita cenaVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. slaví po roce další úspěch. Po loňské ceně ministra zemědělství, kterou si odvezl doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., získal v Českých Budějovicích na veletrhu Země živitelka ocenění další vědecký pracovník VÚLHM.

V rámci udělování Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2015 převzal doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené realizované výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji. Konkrétně se jedná o realizované výsledky s názvem Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd a Kontroly aplikací vápnění v lesních porostech.

Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. je vedoucím útvaru ekologie lesa a náměstkem ředitele VÚLHM pro výzkum. Zaměřuje se na ekologii lesa, imisní poškození lesních ekosystémů, výživu lesních porostů a lesnickou vita cena 2bioklimatologii. Vápnění lesních porostů, coby prostředku k dosažení vyvážené výživy lesů, se věnuje již řadu let. Je koordinátorem evropských programů Intenzivního monitoringu lesních ekosystémů za ČR – ICP Forests, Forest Focus a LIFE+ FutMon a je členem České pedologické společnosti.

Útvar ekologie lesa, se mimo jiné podílí na organizaci a kontrole provádění a hodnocení účinnosti nápravných opatření v poškozených oblastech – vápnění a hnojení lesních porostů.

Více o melioraci lesních půd zde:
Obě oceněné metodiky vydal v uplynulém roce VÚLHM a jsou dostupné na internetových stránkách ústavu www.vulhm.cz.