Vědci porovnali smrky na půdách s odlišnou historií

O tom, zda je rozdíl mezi vlastnostmi smrků, které vyrostly na bývalé zemědělské půdě a těch, jež rostou v trvalých lesích, se přesvědčili vědci z Výzkumné stanice Opočno Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Badatelé srovnávali  fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva smrkového porostu první generace lesa na bývalé zemědělsky obhospodařované půdě a porostu na trvalé lesní půdě ve srovnatelném věku, stanovištních podmínkách a charakteru výchovy.

Z dosažených výsledků je zřejmé, že průměrný objem hroubí (nadzemní část dřevní hmoty s průměrem větším než 7 centimetrů) úrovňových vzorníků na bývalé zemědělské půdě byl o 30 procent větší oproti vzorníkům z dlouhodobě lesní půdy.

Porovnáním hustoty a mechanických vlastností smrkového dřeva na obou stanovištích byla potvrzena velkáproměnlivost mezi jednotlivými vzorníky v rámci variant.

„Hustota smrkového dřeva z padesátiletého porostu první generace lesa na bývalé zemědělské půdě se v průměru neliší od dřeva ze srovnatelného porostu na dlouhodobě lesní půdě. Také ve všech provedených zkouškách mechanických vlastností (pevnost v ohybu, pevnost v tlaku ve směru vláken a pevnost v tahu) nevykazuje v této fázi smrkové dřevo z porostů první generace lesa prokazatelně horší parametry; vliv různé historie využití půdy tedy nebyl naší studií prokázán,“ došli k závěru vědci.

V České republice tvoří významnou část lesů zalesněné zemědělské půdy. Největší část nových lesních porostů vznikla v padesátých letech minulého století; v současné druhové skladbě těchto porostů dominuje obvykle smrk ztepilý. I přes často vysokou zásobu dřevní hmoty se u velké výměry porostů smrku první generace lesa setkáváme se špatným zdravotním stavem tj. zejména hnilobami kmene. Mnoho autorů, kteří se věnují otázce vhodnosti smrku při zalesňování zemědělsky kultivovaných půd, preferují spíše použití přípravných pionýrských dřevin. „Smrk však u nás dosahuje dlouhodobě vynikající efektivnosti při zpeněžení dřevní produkce, proto jsme se zaměřili na vlastnosti jeho dřeva na specifických stanovištích bývalých zemědělsky obhospodařovaných půd,“ vysvětlili badatelé.

Zdroj: Porovnávání vlastnosti dřeva padesátiletých smrkových porostů na stanovištích s různou historií využití  půdy, Zprávy lesnického výzkumu 55, 2010, (3): 195 – 200, J. Bartoš, J. Souček, D. Kacálek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno