Valná hromada FSC ČR potvrdila nový lesní standard FSC

Nevládní nezisková organizace FSC ČR dne 3. prosince na své jedenácté valné hromadě schválila nové znění revidovaného Českého standardu FSC lesního hospodaření. Nový standard přináší změny, které by měly českým lesníkům pomoci v získání certifikace FSC.

Obsahem valné hromady FSC ČR, která se konala v Brně v prostorách Otevřené zahrady, byly kromě organizačních změn stanov a pravidelného informování členů, hlavně změny Českého standardu FSC. Revize se týká především vlivu lesního hospodaření na životní prostředí.

V této části jsou Standardem nově upraveny některé indikátory, jako je například postupné navyšování podílu listnatých dřevin při obnovování lesních porostů a omezení plošné přípravy půdy či postupné navyšování referenčních ploch (bezzásahových nebo výhledově bezzásahových ploch), které slouží pro zachování či zvýšení biodiverzity a zlepšení zdravotního stavu a stability lesů.

Důležitou změnou, která se v Českém standardu FSC hospodaření objevila, je úprava omezení použití holosečí, které může lesní hospodář vytvářet pouze v odůvodněných případech. Nově je možné holoseče použít maximálně v polovině plánované těžby – zbývající polovina těžby musí být provedena šetrnějším způsobem (podrostním nebo výběrným). Pokud jsou už holoseče používány, tak jejich průměrná velikost může dosahovat rozlohy 0,3 ha a velikost jednotlivé holoseče nesmí přesáhnout rozlohu 0,9 ha. Parametry upravující použití holosečí jdou stále nad rámec lesního zákona, nicméně vlastníkům lesů je v tomto ohledu umožněna větší flexibilita.

„Změna parametrů holosečí byla  nejdéle diskutovaným indikátorem. Výsledné znění bylo odsouhlaseno všemi třemi sekcemi FSC – ekonomickou, ekologickou a sociální – které důkladně zvážily možná pro a proti,“ dodává Vasil Hutník, předseda ekonomické sekce výkonné rady FSC ČR.

Celkové znění Standardu je pravidelně upravováno na základě vývoje jak lesního hospodaření a auditorské praxe tak i mezinárodních požadavků certifikace FSC. Národní organizace FSC se vždy snaží v dané zemi postihnout aktuální problematiku a přizpůsobit jí znění konkrétního standardu.

„Schválení revidované verze Českého standardu FSC by mělo více zpřístupnit zapojení českých majitelů a správců lesů do systému FSC a pomoci jak českým lesům, tak dřevozpracovatelům, kteří musí pro nedostatek materiálu dovážet FSC certifikované dřevo ze zahraničí,“ dodává Tomáš Duda, ředitel FSC ČR.

Ostatní změny v českém lesním FSC standardu se týkají z velké části formálních náležitostí sjednocujících český a mezinárodní lesnický standard. Mezi tyto změny patří mimo jiné i nová definice několika indikátorů v části týkající se lesnických zaměstnanců a subdodavatelů. Standard bude ještě odeslán do mezinárodní centrály FSC k potvrzení.

Zdroj: http://www.czechfsc.cz, 9. prosince 2014