V Jizerských horách obnovují evropsky významnou lokalitu smrčin

Vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu a zároveň pomoci se zadržením vody v místních cenných rašeliništích je cílem projektu Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Jizersko-ještědského horského spolku. Projekt pomůže přírodně unikátním podmáčeným smrčinám v samém srdci Jizerských hor. Ochranáři si dali za cíl  vysadit více než 14 tisíc geneticky původních sazenic stromů a díky vybudování 60 přehrážek obnovit i unikátní rašeliniště, která jsou v současné době ohrožena vysycháním.

Jizerské smrčiny je cenná lokalita v centrální části náhorní plošiny Jizerských hor. Na území se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Ze zoologického pohledu má lokalita význam především jako významná součást hnízdního areálu tetřívka obecného a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů ptáků.

Současný nepříznivý stav je výsledkem dlouhého období pěstování stejnověkých monokulturních lesních porostů, které podlehly v minulém období kalamitě. Narušená ekologická stabilita lesů Jizerských hor je kromě extrémních imisně ekologických vlivů i důsledkem nevhodné druhové skladby lesních porostů založených v minulosti (smrkové monokultury) a mnohdy i nepřiměřených způsobů hospodaření v nich.Projekt, který bude realizován v letech 2019–2021, je zaměřen na zvýšení diverzity lesních porostů v Jizerských horách a záchranu místních rašelinišť. Počítá se s výřezem nepůvodních dřevin a kosodřevin a naopak výsadbou geneticky původních smrků ztepilých, jedlí a listnatých dřevin včetně jejich ochrany proti poškození zvěří. Další část projektu se zaměřuje na nápravu vodního režimu. Konkrétně zmírněním negativních účinků rychlého odtoku vody z vrchoviště formou vybudování dřevěných přehrážek.

„Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Budeme velice rádi, pokud obnovu evropsky významné lokality Jizerské smrčiny podpoříte i vy. Celkový rozpočet projektu je 2,4 miliónů korun a Jizersko-ještědskému horskému spolku, který bude realizátorem celé akce, se na něj podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši cca 2 mil. korun. Naše nadace se zavázala uhradit nezbytné spolufinancování ve výši 358 752,- Kč, což je také cílová částka, kterou bychom rádi na tento projekt získali. S žádostí o dar se obracíme na vícero subjektů a po dobré zkušenosti z minulosti věříme, že se nám povede potřebné prostředky postupně získat,“ uvádějí zástupci Nadace Ivana Dejmala.

Podrobnější informace o projektu najdete na stránkách https://www.nadaceivanadejmala.cz

Zdroj a foto: Nadace Ivana Dejmala