V ČR je od 1.1. 2011 povinné používání netoxických broků

V rámci mezinárodních dohod platí jistá omezení používání olověných broků při lovu zvěře. Tato omezení jsou v současné době zakotvena ve dvou dokumentech. První je doporučení č.28 o používání netoxických broků na mokřadech, které bylo přijato Stálým výborem Bernské konvence 6.12.1991 a druhým dokumentem je Akční plán Dohody o ochraně africko-euroasijského stěhovavého vodního ptactva (AEWA). V rámci tohoto programu byl rok 2000 stanoven jako konečné datum používání olověných broků na mokřadních lokalitách v členských státech Dohody. Česká republika si vyjednala posunutí tohoto termínu do 1.1.2011. Přechod na netoxické brokové náboje při lovu na mokřadech je zde řešen zákonem ČNR č.449/2001 Sb., o myslivosti, §45 Zakázané způsoby lovu, odst. 1w, který zní „používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva“.

Co způsobují olověné broky v přírodě ?

Důvodem pro používání netoxických broků není jak se mnoho laiků, ale i myslivců domnívá, rozklad vystřeleného střeliva v krajině, ale především příjem olověných broků vodním ptactvem s potravou a následné otravy.

Zatížení zbraní náboji s ocelovými broky

Zatížení zbraní náboji s ocelovými (železnými) broky, bylo stěžejní otázkou pro zavedení těchto broků v Evropě. Byla vyřešena otázka konstrukce pevného chrániče (kontejneru) ocelových broků tak, aby se broky při průletu hlavní nemohly dotknout stěny hlavně. U většiny evropských lovců nebylo možno počítat se zakoupením nové masivnější zbraně pro lov vodní pernaté zvěře (tato cesta byla nastoupena v USA). Proto byly konstruovány náboje, které lze používat v běžných zbraních určených pro olověné broky. Samozřejmostí je ovšem jejich dobrý technický stav a úřední přezkoušení pro náboje s olověnými broky. Ověření (nové přezkoušení) je nutné v případě zhoršení technického stavu – např. zvýšené závěrové vůle, koroze vývrtu hlavní, po provedení některých oprav atd. Pro náboje s ocelovými broky by měly být používány jen robustnější zbraně, ne zbraně s komorami o délce 65 mm, se strmým přechodovým kuželem a raději také ne hodnotné starší kvalitní zbraně od významných puškařů. I tak je však třeba u silně zahrdlených hlavní počítat s poněkud vyšším namáháním v místě zahrdlení.

Při používání ocelových nebo jiných netoxických broků platí:

– nelze používat starší zbraně v horším technickém stavu nebo se slabostěnnými hlavněmi, extrémním zahrdlení apod.

– pro zbraně v dobrém technickém stavu určené pro náboje s olověnými broky lze použít jen standardní laborace nábojů s ocelovými broky (náboje s ocelovými broky kategorie I.)

– zvýšené laborace nábojů s ocelovými broky lze použít pouze v dostatečně pevných zbraních, které prošly zkouškou pro náboje s ocelovými broky a jsou označeny zkušební značkou ve tvaru lilie a nápisem „Steel Shot“.

– krabice s náboji, které překračují limity pro standardní náboj (pro náboj s ocelovými broky kategorie II.) s ocelovými broky, musí být označeny jako „náboj s vysokým výkonem a ocelovými broky“

– pokud jsou ocelové broky většího průměru než 4,0 mm, musí mít hlavně zahrdlení menší než 0,5 mm tj. zahrdlení ½ a menší

– specielní náboje vyrobené v USA o délce nábojnice 89 mm apod. lze užít jen ve specielních brokovnicích vyrobených pro tuto ráži

Tuzemské náboje SB Steel Shot splňují podmínky nábojů, které lze používat ve všech zbraních opatřených zkouškou pro náboje s broky olověnými. Výjimkou by byly broky o velikosti nad 3,25 mm. Samozřejmě by nebylo možno v běžných zbraních používat náboje označené SB Steel Shot Mgn 12×70. V České republice provádí zkoušení zbraní včetně brokovnic pro náboje s ocelovými broky Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov (tel.: 284 081 821, www.cuzzs.cz).

Lov s netoxickými broky

Lov s netoxickými broky, má svá specifika vyplývající z toho, že netoxické broky mívají na straně jedné nižší měrnou hmotnost-jsou lehčí a na straně druhé jsou tvrdší. Mají tedy i jiné balistické vlastnosti a ranivost zvěře.

Z hlediska bezpečnosti střelby je třeba upozornit u nábojů s ocelovými broky na výrazně zvýšenou tendenci k jejich odrazu od předmětů a je v tom směru nutno dbát zvýšené opatrnosti. Zejména při zásahu vodní hladiny je nutno počítat téměř s jistotou nebezpečného odrazu broků s téměř nesníženou rychlostí.

Zdroj: F. Havránek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.