V Českém lese byla obnovena mokřadní olšina

Mokřady patří v naší krajině k těm nejohroženějším místům, řada z nich byla v minulosti odvodněna. To se nevyhnulo ani některým lesním porostům v chráněné krajinné oblasti Český les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Lesy ČR proto vytipovala ty, kde je žádoucí vodní režim obnovit. Jedním z nich je olšina nedaleko obce Železná.

„V odvodňovacích korytech tu bylo letos v létě vybudováno 13 příčných přehrážek, které do rozsáhlé olšiny vracejí vodu a brání jejímu rychlému odtoku z krajiny. Mokřady totiž fungují jako houba – vodu nasají, zadrží a během období sucha ji postupně uvolňují. Dokážou tak zabránit povodním nebo zmírnit jejich dopady. Olšina u Železné zadrží vodu na ploše větší než pět hektarů, nově vzniklé tůně budou sloužit pro rozmnožování obojživelníků a dalších vodních organismů,“ vysvětluje Miroslav Žižka, lesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Podmáčené olšiny jsou jedním z nejcennějších lesních biotopů v CHKO Český les. Vybudování přehrážek mělo velmi rychlý efekt, v současnosti je území zcela zamokřeno,“ doplňuje Miroslav Žižka.

Náklady na vybudování přehrážek činily necelých 150 tisíc a zdrojem financí byl program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí.

autoři fotografií: Z. Myslík, Krupička

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/