Tisy v Lužických horách potřebují pomoc

Jak pomoci tisům v Lužických horách, jejichž populace v důsledku lidského zásahu zaznamenala výrazný pokles? Na tuto otázku se snaží odpovědět odborníci z řad institucí, zaměřených na lesnictví a ochranu přírody, kteří zároveň činí kroky k návratu tisu do přírody.

Již několik let vyhlašuje státní podnik Lesy České republiky (LČR) v rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit tzv. „dřevinu roku“, se kterou blíže seznamuje veřejnost. Pro letošní rok byl za tuto dřevinu vyhlášen právě tis červený.

Krajské ředitelství LČR Liberec a Lesní správa Česká Lípa ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR – Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory) proto dne 16. října 2012 uspořádaly v Jablonném v Podještědí seminář „Tis červený stromem roku 2012“ spojený s venkovní exkurzí.

Na semináři, kterého se zúčastnili mimo jiných zaměstnanci státních lesů, členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), Ministerstva životního prostředí ČR, Krajského úřadu Liberec, zazněly dva společné příspěvky autorů  P. Novotného  z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM, v. v. i.), a A. Hrozka  z AOPK ČR – Správa CHKO Lužické hory zaměřené na teoretické aspekty a praktickou realizaci ochrany genofondu tisu červeného v Lužických horách.

Tis červený byl představen jako třetihorní relikt, který sice dokázal přežít kritická období ledových dob ve čtvrtohorách, nicméně během posledních asi 6 tisíc let postupně zaznamenala jeho populace výrazný pokles rozšíření i početnosti v důsledku rostoucího vlivu lidské činnosti. Pozornost byla dále věnována genetickým aspektům ochrany malých populací a zásadám ochrany genofondu populace tisu v Lužických horách. Autoři podali přehled o dvanáctileté činnosti zaměřené na inventarizaci stávajících výskytů tisů a posilování místní populace repatriačními výsadbami ve spolupráci CHKO Lužické hory, LČR a ČSOP (dosud vysazeno na 40 lokalitách celkem 1611 sazenic). Od roku 2005 probíhá ve spolupráci CHKO Lužické hory a VÚLHM, v. v. i., systematický monitoring dochovaných i vysazených tisů. V příštím roce je plánováno založení semenného sadu určeného k produkci sazenic pro repatriační účely s vyšší genetickou rozmanitostí. Dosud zjištěné poznatky naznačují ve srovnání s některými dříve publikovanými údaji časnější nástup pohlavní zralosti. Ukazuje se rovněž dosti rychlý růst na volném prostranství, možnost využívání pestřejší škály vhodných stanovišť a potvrzují se i zjištění jiných autorů o pozitivní reakci tisů na prosvětlení porostu.

Ve třetím odborném příspěvku přiblížil J. Stonawski (ředitelství LČR, s. p., Hradec Králové) problematiku legislativních aspektů souvisejících s tisem, ale i některé další zajímavé údaje o této dřevině (např. její historické využívání). Na závěr semináře byla lesním správcem LS LČR Česká Lípa, M. Slánským, prezentována informace o postupu likvidace následků větrné kalamity z 24. května 2010 (demonstrační lokalita byla zařazena i do exkurzní trasy). Během exkurze navštívili účastníci semináře lokalitu Krompach s výskytem tří památných stromů tisů, repatriační výsadbu tisů na lokalitě Pěnkavčí vrch, kalamitou postižené porosty na lokalitě Koňský vrch a soustředěnou experimentální výsadbu tisu na lokalitě Líska.

Zdroj: P. Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.