Teplomilné duby jsou perspektivními dřevinami

Teplomilným druhům dubů, zvyklých na podnebí jižních částí Evropy, se daří i v drsnějších podmínkách České republiky. Výzkum prokázal, že v příznivých stanovištních poměrech může například dub cer i v nadmořských výškách nad 550 metrů vykazovat nadprůměrný růst a dobrou kvalitu. To je příznivá zpráva pro české lesy.

Jak totiž vysvětlují vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., je třeba s předstihem reagovat na očekávané změny klimatu. Jiné klimatické podmínky totiž povedou ke změnám druhové skladby lesních porostů.

„V souvislosti s možnými globálními změnami klimatu, které se podle většiny seriózních scénářů projeví v nedaleké budoucnosti ve střední Evropě zvýšením průměrné roční teploty až o několik stupňů a úbytkem srážek, lze očekávat, že klimatické podmínky na našem území se mohou přiblížit oblastem jižnějších částí Evropy,“ říkají vědci, kteří se zabývají biologií, šlechtěním a reprodukcí lesních dřevin. Jak dále dodávají, za těchto předpokladů vzroste obecně význam dubů, a to zejména tzv. teplomilných druhů, majících těžiště rozšíření v jižní a jihovýchodní Evropě, a které se na našem území vyskytují jen ostrůvkovitě v nejteplejších oblastech. 

Vědci zhodnotili vybrané porosty a bioskupiny teplomilných druhů dubů (dub pýřitý, žlutavý a cer) v Českém krasu a v Českém středohoří s cílem získat informace o jejich fenotypové variabilitě, růstových vlastnostech i zdravotním stavu. Získali údaje o jejich výskytu ve sledovaném území, provedli fenotypové šetření a biometrická měření v deseti vybraných porostech a bioskupinách a doplnili je taxačními a stanovištními údaji. Získané výsledky dokumentují současný výskyt teplomilných druhů dubů v území a naznačují perspektivní možnosti jejich většího uplatnění. „Bylo potvrzeno, že teplomilné druhy dubů je možné u nás na vhodných stanovištích považovat za perspektivní dřeviny jak z hlediska ekologického z pohledu možných klimatických změn, tak do určité míry i z hlediska produkčního, zejména pokud jde o dub cer, jehož růstové parametry se plně vyrovnají dubu zimnímu či letnímu popř. i buku,“ uvádějí na závěr badatelé. 

Zdroj:  Buriánek, V., Benedíková, M., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Vysvětlivky:

Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Představuje výsledek spolupůsobení genotypu a prostředí, čili to, jak organismus v daném znaku (znacích) skutečně vypadá.

Bioskupina je skupina stromů, jež jsou životním prostředím na sobě závislé a navzájem na sebe působí.