SVOL: Společné jednání vlastníků lesů s náměstkem ministra

20. ledna se konalo za účasti náměstka ministra pro lesní hospodářství  Mgr. Patrika Mlynáře pravidelné zasedání republikového výboru SVOL.

Jedním z hlavních bodů programu bylo řešení problematiky lesních cest, které neslouží přístupu a obhospodařování lesních pozemků ve vlastnictví státu. Tyto okolnosti přinášejí v praxi značné obtíže, zejména při opravách a rekonstrukcích takových cest. Náměstek ministra zemědělství posoudil návrhy řešení, které SVOL na jednání předložil, a vyjádřil jednoznačnou podporu racionalizaci majetkové  struktury a procesu vydání lesních cest, jež jsou pro stát nepotřebné.

Jednání se dále zabývalo přípravou rezortní strategie v oblasti lesního hospodářství s výhledem do roku 2030 a návrhem SVOL na zavedení spolehlivého a sofistikovaného systému pro sběr dat, zpracování a ukládání informací o hospodaření s lesem, využitelných především pro lesopolitická rozhodování státních orgánů, ale i pro samotné vlastníky lesů a hospodařící subjekty. Vytvoření ekonomického informačního systému v lesnictví náměstek ministra plně podporuje, ve věci se již uskutečnila první jednání. Budou analyzovány zkušenosti ze sousedních zemí Rakouska a Bavorska, SVOL se bude na přípravě systému podílet.

Významnou část jednání republikového výboru tvořila diskuse nad otázkou zpracování lesních hospodářských plánů a hospodaření v souladu s nimi a posuzování pěstebních a těžebních zásahů v lesích ze strany orgánů ochrany přírody. Náměstek ministra deklaroval požadavkům SVOL podporu a konstatoval, že novela zákona o lesích se jeví jako nevyhnutelná.

Do meziresortního připomínkového řízení byl odeslán návrh novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Návrh reflektuje letitý požadavek SVOL, aby finanční podpora lesního hospodářství byla poskytována z jednoho zdroje, a to ministerstva zemědělství, jako před r. 2004, čímž by byla odstraněna diskriminace vlastníků lesů v přístupu k této podpoře napříč kraji.

V současné době probíhá příprava činnosti meziresortní pracovní skupiny, jejíž úkolem bude rozpracovat Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do Národního adaptačního plánu. SVOL nominoval do této skupiny svého zástupce. Připravuje se nový dotační titul v rámci Programu rozvoje venkova na řešení následků kalamitního sucha v lesních porostech, je zvažováno otevření národního programu na sanaci škod v důsledku sucha v lesních školách, jedná se o přípravě nového dotačního titulu na mokré skládkování. Se zástupci vlastníků lesů bude projednána možnost přístupu do Fondu těžko pojistitelných rizik.

Členové republikového výboru byli také informováni, že ministerstvo zpracovává vlastní návrh Lesnicko-dřevařského fondu, finalizuje práce na návrhu nové vyhlášky nahrazující vyhlášku 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, a v nejbližších dnech postoupí do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o myslivosti. SVOL bude oficiálním připomínkovým místem pro všechny legislativní návrhy, které ministerstvo do vnějšího připomínkového řízení předloží.

Příští zasedání republikového výboru se uskuteční 10. března 2016, opět za účasti náměstka ministra pro lesní hospodářství.

Zdroj: M. Růžková, tajemnice SVOL, 24. ledna 2016