SVOL představil nové vedení i projekt „Zelená kniha – lesy i pro příští generace“

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) na tiskové konferenci v Praze přestavilo nové vedení a dokument „Zelená kniha – lesy i pro příští generace“. Zelená kniha je výzvou pro budoucí vládu a nové poslance, ale obrací se i k široké veřejnosti.

Současná kůrovcová kalamita mimořádných rozměrů a probíhající klimatická změna citelně zasáhla do lesního hospodářství. Je proto zapotřebí dlouhodobě plánovat a jasně stanovit směr, kterým se má péče o lesy v České republice ubírat. S tím souvisí i změny v přístupu státu, v oblasti legislativy i financování. Patří k nim například financování ekosystémových služeb lesa, zřízení samostatného ministerstva pro lesní hospodářství, kalamitní fond aj. Při péči o les je pro nestátní vlastníky lesů důležitá vyváženost všech tří pilířů – ekologického, ekonomického a sociálního.

Na tiskové konferenci bylo představeno nové vedení SVOL na funkční období 2021-2025, zvolené na celostátním jednání 7. září v Třebíči. Předsedou SVOL byl jednohlasně zvolen Jiří Svoboda, předseda komory obecních lesů a ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav. Prvním místopředsedou SVOL se stal Petr Bláha, předseda komory církevních lesů a ředitel Benediktinské hospodářské správy Břevnov. Druhým místopředsedou byl zvolen Richard Podstatzký, předseda komory soukromých lesů, vlastník soukromého majetku Litenčice. Do nejužšího vedení patří dále Jaroslav Semerák (Lesy a parky Trutnov s. r. o.), Arnošt Buček (Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o.) a Constantin Kinský (Kinský Žďár a. s.).

Nový předseda SVOL poukázal na význam lesa pro společnost a potřebu zásadních změn v legislativě a financování lesnictví. „Čekají nás velké úkoly při tlaku na liberalizaci lesního zákona, který je nejpřísnější na světě a nedokázal naše lesy ochránit od největší krize, kterou jsme zažili,“ uvedl na tiskové konferenci nový předseda SVOL Jiří Svoboda a dodal: „Máme před sebou výzvy související se zajištěním udržitelného financování hospodaření nestátních vlastníků a jejich podpory ze strany státu, chceme vytvořit předpoklady pro sdružování vlastníků malých výměr, aby i drobní vlastníci dokázali v budoucnu čelit problémům, které nyní nedokázali zvládat, protože zůstali sami – napospas kůrovci, překupníkům a nedostatku těžebních kapacit. Musíme se snažit zahájit i skutečnou arondaci lesů a zjednodušit a zlevnit tak správu lesa. Rovněž úprava zákona o myslivosti je úkol, který stále přetrvává.“

Přístup nestátních vlastníků lesů k obnově holin vzniklých po kůrovcové kalamitě a péči o les na TK komentoval Petr Bláha: „Naskytla se nám vzhledem k okolnostem jedinečná možnost v krátké době obnovit, za předpokladu dostatečné podpory státu, soukromé, obecní a církevní lesy pestrou druhovou skladbou zejména domácích lesních dřevin, která lépe odolá postupujícím klimatickým změnám, více se přiblíží zónám přirozeného rozšíření jednotlivých dřevin na přírodních stanovištích v jednotlivých vegetačních stupních a zároveň zajistí trvale udržitelné hospodaření pro vlastníky.“

SVOL od nové politické reprezentace očekává mimo jiné nastavení pravidel pro poskytování náhrady za zajištění veřejných funkcí lesů, tzv. ekosystémových služeb, které nabývají v posledních letech stále většího významu a pro vlastníky lesů jsou zdrojem nákladů. „Nestátní vlastníci lesů chtějí společnosti tyto služby poskytovat a s pokorou pečují o lesy, které společnost životně potřebuje. Určitě je na místě, aby stát kompenzoval majitelům lesů zmíněné funkce, které veřejnosti přinášíme,“ řekl na TK místopředseda Richard Podstatzký.

V Zelené knize SVOL nastiňuje základní témata a vize směřování našich lesů, o jejichž pochopení a podporu žádají nestátní vlastníci lesů vedení státu i širokou veřejnost. Druhým cílem dokumentu je vyvrátit některé předsudky a vžité mýty, které mohou být s nestátním vlastnictvím lesů spojovány.

Dokument zahrnuje mimo výše zmíněná témata například i potřebu vzniku samostatného resortu ministerstva lesního hospodářství. „Lesy v České republice spadají pod jurisdikci dvou ministerstev – zemědělství a životního prostředí. To je velmi nepraktické a nemá to ve světě obdoby. Věříme, že krok ke zřízení vlastního ministerstva pro lesnicko-dřevařský sektor, by byl krokem správným směrem a mnohé procesy usnadnil a urychlil,“ míní Jiří Svoboda.

SVOL zastupuje nestátní vlastníky lesů, kteří hospodaří na 541 tisících hektarech lesních majetků, což představuje více než dvacet procent rozlohy lesů v republice.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Ilustrační foto: Žďárské vrchy, autor Jan Řezáč