Stromy jako nositelé genetické informace

Analýzy DNA přispívají k zachování ekologické stability lesa

O tom, že genetika je důležitá ve všech možných oborech, včetně medicíny, již dnes pochybuje málokdo. Ale tato biologická věda je mimo jiné i nezbytnou součástí výzkumu lesních ekosystémů. Díky izoenzymovým a DNA analýzám lze získat informace o genetické diverzitě (rozmanitosti) lesních populací a tím posoudit jejich schopnost odolávat změnám okolního prostředí.

vzorky buku a modřínu

vzorky buku a modřínu

Danou problematikou se zabývají pracovníci Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Vzhledem k převažující umělé obnově je zajištění kvality zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin základním předpokladem pro budoucí výnos, adaptační schopnost a ekologickou stabilitu lesa. Vývoj přirozených populací závisí na rozmanitosti genomů jedinců, kteří je vytvářejí. Znalost genetické struktury je důležitá zejména u ohrožených populací, které byly selektovány přírodními procesy na specifických stanovištích, kde jsou jinými populacemi nenahraditelné. Prognóza dalšího vývoje populací je uskutečnitelná především na základě znalosti jejich genetické diverzity, kterou lze stanovit pomocí molekulárních markerů.

„Objektivní metody o geneticky podmíněné diverzitě populací lesních dřevin i nezávislého ověřování původu rostlinného materiálu lze v lesnictví prakticky využít např. při kontrole původu reprodukčního materiálu lesních dřevin,“ dodává zástupce kolektivu Petr Novotný.

Kvalita rostlinného materiálu zajistí správný postup odběru vzorků

Na rozdíl od zemědělských plodin je studium genomu lesních dřevin daleko obtížnější z řady důvodů (velikost genomu lesních dřevin, rozmanitost druhová a genetická v lesních porostech).
Jedním z nezbytných předpokladů pro úspěšná analytická stanovení je kvalita výchozího rostlinného materiálu, která závisí na dodržení správného postupu odběrů vzorků. DNA lze izolovat téměř z libovolného pletiva obsahujícího buňky s jádry (mitochondriemi, chloroplasty). Pro uskutečnění potřebných analýz stačí i jen velmi malé množství rostlinného materiálu, např. pupeny, jehlice, listy. Odebírané vzorky by neměly být napadené hmyzem, houbami či virovými chorobami.

Problematika uchování genetických zdrojů lesních dřevin je trvalou součástí celoevropských aktivit zabývajících se lesy a životním prostředím (např. EUFORGEN). V ČR je výzkum v této oblasti teprve na začátku. Pozornost se v první řadě zaměřuje na populace, které se nacházejí v chráněných územích přírody nebo na jinak významných lokalitách. Dosavadní domácí poznatky vycházely převážně z hodnocení provenienčních ploch a z fenotypového hodnocení porostů. Moderní metody analýz molekulárních markerů však již umožňují jejich přesné genetické zmapování.

Postup odběru vzorků populací lesních dřevin pro účely molekulárně-genetických analýz je podrobně popsán v právě připravované metodice pro praxi určené vlastníkům lesa a lesním hospodářům.

DNA:
Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Je hlavní složkou tzv. chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové) je DNA uložena zejména uvnitř buněčného jádra, zatímco u prokaryot (např. bakterie) se DNA nachází volně v cytoplazmě.

Deoxyribonukleová kyselina je středem zájmu vědců z mnoha biologických oborů a byly vyvinuty promyšlené techniky její izolace, separace, barvení, sekvenování i umělé syntézy. Všechny tyto postupy jsou důležité i pro lékaře, kriminalisty či evoluční biology – DNA je zásadním nástrojem pro diagnostiku nemocí, testy otcovství, vyšetřování zločinů, přípravu plodin s novými vlastnostmi či třeba hledání příbuzenských vztahů mezi organismy. (Wikipedie)

Zdroj: P. Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., 23. července 2014