Tag Archives: zákaz těžby

Otevřený dopis Jana Kolowrata Krakowského ministrovi zemědělství

V reakci na plán Ministerstva zemědělství, týkající se zastavení veškerých těžeb v lesích, zaslal Jan Kolowrat Krakowský otevřený dopis ministru zemědělství Marianu Jurečkovi:

Ministerstvo zemědělství nařídilo zastavit úmyslné těžby lesních porostů

Ministerstvo zemědělství rozhodlo nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých. Povinnosti v návrhu opatření se vztahují na všechny vlastníky lesů na celém území ČR, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem.Dočasné zastavení jiných než nahodilých, resp. kalamitních těžeb by mělo vést také k rychlejšímu zpracování dřeva, které je již vytěženo a leží na odvozních místech nebo na skladech pil. Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podstatně přispívá k omezení šíření tohoto kalamitního škůdce lesních porostů.