Stanovisko MZe k individuálním a společným lovům

DSC_0030 - kopie
V poslední době se v myslivecké mluvě začalo používat slovní spojení „společná čekaná“. Ministerstvo zemědělství je nuceno v  této souvislosti upozornit, že výše uvedené slovní spojení dvou odlišných způsobů lovu (společného a individuálního) je nešťastné ve vztahu k zákonu o myslivosti a prováděcím vyhláškám. Uvedený výraz je také matoucí jak pro samotné myslivce, tak pro orgány státní správy myslivosti, řešící správní delikty na úseku myslivosti a Policii ČR, řešící trestné činy pytláctví.

Společnou čekanou se totiž někdy nesprávně označuje společný lov – naháňka se slíděním (Eberhard Eisenbarth, Ekkehard Ophoven „Naháňka se slíděním“, 2004).
Naháňka se slíděním spočívá v tom, že lovci, účastníci společného lovu, zaujmou stanoviště na zpravidla nízkých otevřených posedech (tzv. „naháňkových“) rozmístěných na místech s možností bezpečné střelby a „čekají“ až kolem nich bude přecházet zvěř uvedená do pohybu honci či lovecky upotřebitelnými psy. Takový společný lov musí mít svého vedoucího a povolenku k lovu pro každého lovce lze nahradit hromadnou povolenkou k lovu (viz § 46 odst. 2 zákona o myslivosti). Tento způsob společného lovu je v poslední době využíván zvláště ve větších lesních honitbách, s dostatkem černé zvěře, popřípadě jelena evropského, siky japonského nebo muflona. Nutno upozornit, že v souladu se zákonem o myslivosti je možno při tomto společném lovu lovit sele a lončáka prasete divokého, koloucha a laň jelena evropského a siky japonského, muflonku a muflonče, pokud nemá uživatel honitby v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře nebo zrušení chovu podle § 39 uvedeno, že při této úpravě neplatí některé zakázané způsoby lovu, konkrétně se jedná o § 45 odst. 1 písm. u).
Užití pojmu „společná čekaná“ je nesprávně užíváno i v případech, kdy se několik lovců domluví na tom, že obsadí kazatelny (posedy) v určité části honitby ve stejném čase. V tomto případě jde však o několik individuálních lovů prováděných najednou. Takový lov nemá vedoucího lovu a nelze lovit na základě hromadné povolenky k lovu.
Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby z výše uvedených důvodů nebylo slovní spojení „společná čekaná“ užíváno. Pro individuální lov větší skupiny myslivců, například v určité lokalitě z důvodů zamezení škod na zemědělských plodinách a porostech se jeví jako vhodnější užívat např. výraz „organizovaná čekaná“, aby bylo naprosto zřejmé, že se jedná o lov individuální a nikoli společný.Závěrem je třeba upozornit ještě na jeden relikt přežívající mezi některými myslivci z dob zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, kdy podle § 31 odst. 2 povolenky k lovu nepotřeboval myslivecký hospodář a osoby vykonávající právo myslivosti v jeho přítomnosti. Podle platné právní úpravy však povolenku k lovu musí mít každý, kdo loví, tedy i osoby v přítomnosti mysliveckého hospodáře, a to včetně mysliveckého hospodáře. Kdo tedy jedná podle již dvanáct let neplatné právní úpravy a loví bez povolenky v doprovodu mysliveckého hospodáře, dopouští se neoprávněného lovu, tedy přestupku, nebo až trestného činu pytláctví.Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství
Foto: Jan Řezáč