Součastnost a budoucnost prodeje zvěřiny v ČR

Odborný seminář proběhl dne 9. 11. 2010 v Kravsku na Znojemsku za účasti zástupců Státní veterinární správy ČR, Krajských veterinárních správ, zástupců zpracovatelů masa volně žijící zvěře a také proškolených osob. Celkem se akce zúčastnilo 60 osob. Hlavním tématem semináře bylo projednání možnosti rozšíření maloobchodního prodeje ulovené volně žijící zvěře prohlédnuté proškolenou osobou. Seminář zahájil ústřední ředitel SVS ČR Doc. MVDr. Milan Malena, PhD. Představil současnou situaci možností prodeje ulovené volně žijící zvěře a možnosti rozšíření do budoucnosti – zejména rozšíření prodeje do stravovacích zařízení. ¨

Závěry ze semináře a nové cíle:

– Nutnost zvýšení počtu vyšetření na svalovce u vnímavých druhů: neplnění této povinnosti představuje problém zejména u nelegálně dodávané zvěřiny do veřejného stravování a představuje obrovské zdravotní riziko pro širokou veřejnost.

– Boj proti nelegálnímu prodeji ulovené volně žijící zvěře. Při porovnání počtů veterinárně vyšetřených kusů a celkem ulovených kusů (zdroj Ministerstvo zemědělství) vychází najevo, že drtivou většinu kusů si lovci ponechávají pro osobní spotřebu. Je tedy zřejmé, že je často pod pojmem „osobní spotřeba lovce“ skryt právě nelegální prodej ulovené volně žijící zvěře.

– Nutnost prohlubování znalostí myslivecké veřejnosti v oblasti hygieny v prvovýrobě zvěřiny (lov, vyvržení, prvotní ošetření zvěře a transport). Dle výsledků kontrol a vlastních zkušeností úředních veterinárních lékařů a také zpracovatelů masa ulovené volně žijící zvěře existují stále v prvovýrobě zvěřiny velké rezervy – nehygienicky opracované kusy, zapaření, kažení až hniloba v důsledku nesprávného uskladnění. Nutnosti komunikace s mysliveckou veřejností a kontrolními orgány – pořádání seminářů na oblastní úrovni.

– Nutnost další intenzivní spolupráce s OOVZ v oblasti kontrol dosledovatelnosti zvěřiny zejména ve veřejném stravování. Organizování společných kontrol, spolupráce a vzájemné vyměňování zkušeností a také předávání zjištěných pochybení k došetření.

– Nutnost důsledného odlišení masa volně žijící zvěře a masa farmově chované zvěře-záměna značení s masem ulovené volně žijící zvěře a nelegální odstřel pro dodávky do restaurací.

– Vytvoření sítě produkující jakostně nadstandardní maso volně žijící zvěře a jeho certifikace. Tento náročný cíl vyžaduje pečlivý výběr vysoce spolehlivých a odpovědných osob z řad lovců, zpracovatelů a samozřejmě také hoteliérů či kuchařů a jejich vzájemnou úzkou spolupráci.

Zdroj: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Leden—2011/SOUCASNOST-A-BUDOUCNOST-PRODEJE-ZVERINY-V-CR.aspx